Cannabis is nuttig bij de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie bij kanker

20 juli 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis is nuttig bij de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie bij kanker

In een studie met 81 patiënten, die ondanks standaardmedicatie last hadden van misselijkheid en braken tijdens kankerchemotherapie, heeft een cannabisextract de symptomen verbeterd. De studie werd uitgevoerd op verschillende locaties in Australië. De studiebehandeling bestond uit één cyclus van 1-4 capsules met oraal THC 2,5 mg/CBD 2,5 mg, driemaal daags, van dag -1 tot dag 5, en één cyclus met bijpassend placebo in een cross-over design.

In totaal werden 81 deelnemers gerandomiseerd en 72 deelnemers die twee cycli voltooiden werden opgenomen in de effectiviteitsanalyses. De complete respons was met cannabis verbeterd van 14% tot 25% met vergelijkbare effecten op afwezigheid van emesis, gebruik van reddingsmedicatie, afwezigheid van significante misselijkheid, en samenvattende scores voor de Functional Living Index-Emesis (FLIE). Eenendertig procent ervoer matige of ernstige cannabinoïde-gerelateerde bijwerkingen zoals sedatie, duizeligheid of desoriëntatie, maar 83% van de deelnemers verkoos cannabis boven placebo. De auteurs concludeerden dat “de toevoeging van orale THC:CBD aan standaard anti-emetica geassocieerd was met minder misselijkheid en braken, maar wel met bijkomende bijwerkingen”.

Science/Human: Cannabis is helpful in the treatment of nausea and vomiting due to cancer chemotherapy

 

In a study with 81 patients, who experienced nausea and vomiting during cancer chemotherapy despite standard medication, a cannabis extract improved the symptoms. The study was conducted at several sites in Australia. Study treatment consisted of one cycle of 1-4 self-titrated capsules of oral THC 2.5 mg/CBD 2.5 mg three times daily, from days -1 to 5, and 1 cycle of matching placebo in a crossover design.

A total of 81 participants were randomised and 72 completing two cycles were included in the efficacy analyses. Complete response was improved with cannabis from 14% to 25% with similar effects on absence of emesis, use of rescue medications, absence of significant nausea, and summary scores for the Functional Living Index-Emesis (FLIE). Thirty-one percent experienced moderate or severe cannabinoid-related adverse events such as sedation, dizziness, or disorientation, but 83% of participants preferred cannabis to placebo. Authors concluded that the “addition of oral THC:CBD to standard antiemetics was associated with less nausea and vomiting but additional side-effects.”

Grimison P, Mersiades A, Kirby A, Lintzeris N, Morton R, Haber P, Olver I, Walsh A, McGregor I, Cheung Y, Tognela A, Hahn C, Briscoe K, Aghmesheh M, Fox P), Abdi E, Clarke S, Della-Fiorentina S, Shannon J, Gedye C, Begbie S, Simes J, Stockler M. Oral THC:CBD cannabis extract for refractory chemotherapy-induced nausea and vomiting: a randomised, placebo-controlled, phase II crossover trial. Ann Oncol. 2020;31(11):1553-1560.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook