THC en CBD verminderde proliferatie van longkankercellen

27 februari 2020

Wetenschap / Cellen: THC en CBD verminderde proliferatie van longkankercellen

THC en CBD werden alleen of in combinatie gebruikt om hun effect op niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) -cellen te observeren.

Auteurs bevonden dat de “expressieniveaus van CB1 en CB2 een potentiële toepassing hebben als merkers van overleving bij patiënten met NSCLC.

THC en CBD remde de proliferatie en expressie van EGFR in de longkankercellen die werden onderzocht.

Tenslotte herstelde de combinatie THC / CBD de epitheliale fenotype in vitro.”

De EGFR (epidermale groeifactorreceptor) heeft een negatief effect op de overleving van verschillende kankers (niet-kleincellige long-, nier- en darmkanker, glioblastoom).

Aldus kan THC en CBD voordelen hebben tegen deze soorten kanker.

Afdeling Pathologie, Faculteit Geneeskunde en Odontology, Universiteit van Valencia, Spanje

Milian L, et al. PLoS One. 2020;15(2):e0228909.

Science/Cells: THC and CBD reduced proliferation of lung cancer cells

THC and CBD were used alone or in combination to observe their effect on non-small cell lung cancer (NSCLC) cells.

Authors found that the “expression levels of CB1 and CB2 have a potential use as markers of survival in patients with NSCLC.

THC and CBD inhibited the proliferation and expression of EGFR in the lung cancer cells studied.

Finally, the THC/CBD combination restored the epithelial phenotype in vitro.”

The EGFR (epidermal growth factor receptor) has a negative effect on survival of several cancers (non-small cell lung, kidney and colon cancer, glioblastoma).

Thus, THC and CBD may be beneficial against these cancers.

Department of Pathology, Faculty of Medicine and Odontology, University of Valencia, Spain.

Milian L, et al. PLoS One. 2020;15(2):e0228909.

Wissenschaft/Zellen: THC und CBD reduzierten die Proliferation von Lungenkrebszellen

THC und CBD wurden allein oder in Kombination eingesetzt, um ihre Wirkung auf nicht-kleinzellige Lungenkrebszellen (NSCLC) zu beobachten.

Die Autoren stellten fest, dass “die Expressionsniveaus von CB1 und CB2 als Marker für das Überleben bei Patienten mit NSCLC verwendet werden können.

THC und CBD hemmten die Proliferation und Expression von EGFR in den untersuchten Lungenkrebszellen.

Schließlich stellte die THC/CBD-Kombination den epithelialen Phänotyp in vitro wieder her”.

Der EGFR (epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor) hat einen negativen Einfluss auf das Überleben mehrerer Krebsarten (nicht-kleinzelliger Lungen-, Nieren- und Dickdarmkrebs, Glioblastom).

Daher können THC und CBD gegen diese Krebsarten nützlich sein.

Abteilung für Pathologie, Fakultät für Medizin und Odontologie, Universität Valencia, Spanien.

Milian L, et al. PLoS One. 2020;15(2):e0228909.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook