Patiënten met Kanker: Verlichting van Symptomen met Cannabis

17 december 2019

Wetenschap/mens: kankerpatiënten melden verlichting van symptomen met cannabis

“Patiënten met kanker, die betrokken waren bij het medisch cannabisprogramma uit Minnesota, toonde een significante vermindering van alle acht onderzochte symptomen binnen vier maanden na deelname programma ,” schreven de onderzoekers van de Ministerie van volksgezondheid van Minnesota in St. Paul en het HealthPartners Instituut in Minneapolis, Verenigde Staten. Ze beoordeelde de volgende symptomen: angst, verlies van eetlust, depressie, slaapstoornissen, vermoeidheid, misselijkheid, pijn en braken.

Een aanzienlijke daling van de resultaten werd bij alle symptomen vastgesteld, wanneer de basis waarden werden vergeleken met de gemiddelde waarde, die binnen de eerste 4 maanden van deelname programma is ingediend. Het aandeel patiënten die binnen de eerste vier maanden van het programmadeelname een symptoomafname van 30% of meer bereikte,  varieerden van 27% (vermoeidheid) en 50% (braken), waarbij een lager percentage deze verbeteringen hield als het onderhouden wordt.. Bij een klein percentage van de patiënten (10,5%) werden bijwerkingen gemeld. De auteurs concludeerden dat “medische cannabis goed wordt getolereerd en sommige patiënten klinisch belangrijke en blijvende verbeteringen bereikte.”

Anderson SP, Zylla DM, McGriff DM, Arneson TJ. Impact of Medical Cannabis on Patient-Reported Symptoms for Patients With Cancer Enrolled in Minnesota’s Medical Cannabis Program. J Oncol Pract, 12. März 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Krebspatienten berichten über eine Linderung der Symptome durch Cannabis

“Patienten mit Krebs, die am medizinischen Cannabis-Programm von Minnesota beteiligt waren, zeigten eine signifikante Reduktion bei allen acht untersuchten Symptomen, die innerhalb von vier Monaten nach der Programmteilnahme festgestellt wurden”, schrieben Forscher vom Gesundheitsministerium von Minnesota in St. Paul und vom HealthPartners Institut in Minneapolis, USA. Sie beurteilten die folgenden Symptome: Angstzustände, Appetitlosigkeit, Depressionen, Schlafstörungen, Müdigkeit, Übelkeit, Schmerzen und Erbrechen.

Ein signifikanter Rückgang der Ergebnisse wurde bei allen Symptomen festgestellt, wenn die Basiswerte mit dem Durchschnittswert verglichen wurden, der innerhalb der ersten 4 Monate der Programmteilnahme eingereicht wurde. Der Anteil der Patienten, die innerhalb der ersten vier Monate der Programmteilnahme eine Symptomverringerung von 30 % oder mehr erreichten, schwankte zwischen 27 % (Müdigkeit) und 50 % (Erbrechen), wobei ein geringerer Anteil diese Verbesserungen erzielte und aufrechterhielt. Bei einem geringen Anteil der Patienten (10,5 %) wurden Nebenwirkungen berichtet. Die Autoren schlussfolgerten, dass “medizinisches Cannabis gut vertragen wurde und einige Patienten klinisch bedeutende und dauerhafte Verbesserungen erreichten.”

Anderson SP, Zylla DM, McGriff DM, Arneson TJ. Impact of Medical Cannabis on Patient-Reported Symptoms for Patients With Cancer Enrolled in Minnesota’s Medical Cannabis Program. J Oncol Pract, 12. März 2019 [im Druck]

English

Science/Human: Cancer patients report symptom relief by cannabis

“Patients with cancer enrolled in Minnesota’s medical cannabis program showed significant reduction across all eight symptoms assessed within 4 months of program participation,” researchers at the Minnesota Department of Health in St Paul, and of HealthPartners Institute in Minneapolis, USA, wrote. They assessed the following symptoms: anxiety, lack of appetite, depression, disturbed sleep, fatigue, nausea, pain, and vomiting.

A significant reduction in scores was found across all symptoms when comparing baseline scores with the average score submitted within the first 4 months of program participation. The proportion of patients achieving 30% or greater symptom reduction within the first 4 months of program participation varied from 27% (fatigue) to 50% (vomiting), with a smaller proportion both achieving and maintaining those improvements. Adverse effects were reported in a small proportion of patients (10.5%). Authors concluded that “medical cannabis was well tolerated, and some patients attained clinically meaningful and lasting levels of improvement.”

Anderson SP, Zylla DM, McGriff DM, Arneson TJ. Impact of Medical Cannabis on Patient-Reported Symptoms for Patients With Cancer Enrolled in Minnesota’s Medical Cannabis Program. J Oncol Pract. 2019 Mar 12 [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Wetenschap/Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van de symptomen van kanker
Volgens hun kwalitatieve enquête onder 19 overlevenden van patiënten met kanker kunnen deze van medicinale cannabis profiteren door mogelijke voordelen van symptoombestrijding en verlichting van bijwerkingen, met name in de vermindering en behandeling van pijn “.
Afdeling Medische Sociale Wetenschappen, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA.
Victorson D, et al. Complement Ther Med. 2019 Dec;47:102204.

Lees hier alle andere artikelen over cannabis bij kanker.