Medicinal Cannabis Europe roept op tot een resolutie van het Europees Parlement over medicinale cannabis.

14 oktober 2020

Op 13 oktober 2020 organiseerde leden van het Europees Parlement en Medicinal Cannabis Europe de conferentie “Naar een Europese aanpak van medicinale cannabis”.

Onderstaand is de uitkomst:

Medicinal Cannabis Europe roept op tot een resolutie van het Europees Parlement over medicinale cannabis.

Patiënten ervaren in heel Europa ongelijkmatige toegang tot medicinale cannabis. Tegelijkertijd wordt de medicinale cannabisindustrie geconfronteerd met een reeks landspecifieke regelgevingskaders die de ontwikkeling ervan belemmeren. Op 13 oktober 2020 bespraken leden van het Europees Parlement (EP-leden) Frédérique Ries, Alex Agius Saliba en Tilly Metz in samenwerking met Medicinal Cannabis Europe haalbare oplossingen en riepen ze op tot een Europese aanpak van medicinale cannabis. Als volgende stap roept Medicinal Cannabis Europe het Europees Parlement op om te werken aan een resolutie voor een gemeenschappelijke Europese definitie van medicinale cannabis, die ook op het niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet worden voorgesteld.

Het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1961 beperkt het medicinaal gebruik van bepaalde geclassificeerde stoffen zoals cannabis. Er zijn echter aanwijzingen dat medicinale cannabis effectief kan zijn tegen een breed scala aan ziekten en aandoeningen (bijv. Multiple sclerose (MS), epilepsie, fibromyalgie). Het wordt ook gebruikt om pijn te verlichten die wordt veroorzaakt door bepaalde behandelingsmethoden voor verschillende ziekten, waaronder kanker.

Momenteel handhaven de Europese lidstaten verschillende regels voor de productie, vergunningverlening en distributie van hoogwaardige op cannabis gebaseerde geneesmiddelen. De versnippering van het regelgevingskader belemmert de toegang van patiënten tot de zorg die ze nodig hebben en verhindert de ontwikkeling van een echt erkende Europese waardeketen voor medicinale cannabis.

Op 13 oktober kwamen de Europese Commissie, Europarlementariërs, de wetenschappelijke gemeenschappen en patiëntengemeenschappen en vertegenwoordigers uit de industrie bijeen voor de conferentie ‘naar een Europese aanpak van medicinale cannabis’. Ze bespraken de hindernissen die patiënten ervaren om toegang te krijgen tot medicinale cannabis, de hiaten die kunnen worden opgevuld in onderzoek en innovatie, en schetsten benaderingen die als relevant kunnen worden beschouwd voor een pan-Europese benadering van medicinale cannabis.

Voorzitter Von der Leyen heeft de Commissie toegezegd alle nieuwe resoluties van het Parlement te behandelen met wetgevingsbesluiten wanneer er om wetgevingsvoorstellen wordt verzocht. Daarom zal Medicinal Cannabis Europe blijven samenwerken met EP-leden om een ​​resolutie van het Parlement te initiëren en te lanceren om de weg vrij te maken voor een Europese definitie van medicinale cannabis, een eerste stap in de richting van een Europese benadering van medicinale cannabis.

Europarlementariër Frédérique Ries (vicevoorzitter Renew Europe) verklaarde: Medicinale cannabis heeft een onbenut potentieel. Het kan de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren door de pijn te verlichten die wordt veroorzaakt door aandoeningen en behandelingen. Een Europese benadering van medicinale cannabis is cruciaal in het belang van patiënten en de onderzoeksgemeenschap en zorgt tegelijkertijd voor een gezonde ontwikkeling van een Europese gelicentieerde medicinale cannabisindustrie.

Secretaris-generaal van Medicinal Cannabis Europe Stuart Lambie verklaarde: De conferentie van vandaag markeert het begin van een nieuwe reis voor een Europese benadering van medicinale cannabis. Verouderde conventies belemmeren de eerlijke toegang van patiënten tot medicatie en brengen de totstandkoming van een echt Europese vergunde industrie in gevaar. De afhankelijkheid van Europa van import maakt Europa kwetsbaar voor leveranciers uit derde landen, waardoor de continuïteit van de bevoorrading van patiënten in gevaar komt. De komende maanden zullen we doorgaan met het betrekken van leden van het Europees Parlement om de totstandkoming van een resolutie te vergemakkelijken die stap voor stap een paradigmaverschuiving op Europees niveau teweeg zou brengen.

Over Medicinal Cannabis Europe
Medicinal Cannabis Europe, opgericht door Hague Corporate Affairs in 2018, is de enige pan-Europese multistakeholdervereniging die tot doel heeft patiënten eerlijke toegang tot medicinale cannabis te garanderen door middel van de definitie en vaststelling van een geharmoniseerd wetgevingskader voor medicinale cannabis op Europees niveau. Medicinal Cannabis Europe bestaat uit leden die de hele waardeketen van medicinale cannabis vertegenwoordigen: wetenschappelijke organisaties, de academische wereld, patiëntenorganisaties, ngo’s en de industrie.

Medicinal Cannabis Europe calls for a European Parliament resolution on medicinal cannabis

Patients experience uneven access to medicinal cannabis throughout Europe. In parallel, the medicinal cannabis industry faces an array of country-specific regulatory frameworks that hamper its development. On 13 October 2020, Members of the European Parliament (MEPs) Frédérique Ries, Alex Agius Saliba and Tilly Metz in collaboration with Medicinal Cannabis Europe addressed viable solutions and called for a European approach on medicinal cannabis. As a next step, Medicinal Cannabis Europe calls on the European Parliament to work on a resolution towards a common European definition of medicinal cannabis, to be also proposed at World Health Organisation (WHO) level.

The 1961 World Health Organization (WHO) Single Convention on Narcotic Drugs limits the medicinal use of certain classified substances such as cannabis. Yet, evidence prove that medicinal cannabis can be effective against a wide range of diseases and disorders (e.g. multiple sclerosis (MS), epilepsy, fibromyalgia). It is also employed to alleviate pain induced by some treatment methods for various diseases, including cancer.

At present, European Member States enforce different rules for the production, licensing and distribution of high-quality cannabis-based medicines. The fragmentation of the regulatory framework hinders patients’ access to the care they need and prevents the development of a truly licensed European medicinal cannabis value chain.

On 13 October, the European Commission, MEPs, the scientific and patients’ communities and representatives from the industry gathered for the conference ‘towards a European approach on medicinal cannabis’. They discussed the hurdles patients experience to access medicinal cannabis, the gaps that could be filled in research and innovation, and outlined approaches that could be considered relevant for a pan-European approach on medicinal cannabis.

President von der Leyen committed the Commission to address any new Parliament’s resolutions with legislative acts, when legislative proposals are requested. Thus, Medicinal Cannabis Europe will continue working with MEPs to initiate and launch a Parliament resolution to pave the way towards a European definition of medicinal cannabis, a first step towards European approach on medicinal cannabis.

MEP Frédérique Ries (Vice-President, Renew Europe) stated: Medicinal cannabis holds an untapped potential. It can improve patients’ quality of life by alleviating the pain induced by disorders and treatments. A European approach on medicinal cannabis is crucial for the benefit of patients and the research community whilst ensuring the sound development of a European licensed medicinal cannabis industry.

Medicinal Cannabis Europe Secretary General Stuart Lambie declared: Today’s conference landmarks the beginning of a new journey for a European approach on medicinal cannabis. Outdated conventions obstruct patients’ fair access to medication and jeopardise the establishment of a truly European licensed industry. Europe’s dependency on imports makes it vulnerable from third country suppliers, threatening the continuity of supply for patients. Over the coming months, we will continue engaging Members of the European Parliament to facilitate the emergence of a resolution that would step by step bring a paradigm shift at European level.

About Medicinal Cannabis Europe
Launched by Hague Corporate Affairs in 2018, Medicinal Cannabis Europe is the only pan-European multi-stakeholder association which aims to ensure patients’ fair access to medicinal cannabis via the definition and establishment of an harmonised legislative framework on medicinal cannabis at European level. Medicinal Cannabis Europe comprises members representing the whole medicinal cannabis value chain: scientific organisations, academia, patient organisations, NGOs and industry.

Bron