Volgens een rapport kan cannabisgebruik het risico op kanker verlagen

27 september 2020

Wetenschap / mens: Volgens een rapport kan cannabisgebruik het risico op kanker verlagen

Volgens een studie die online is gepubliceerd in Cannabis and Cannabinoid Research door wetenschappers van het Department of Life Sciences aan de Indiana University South Bend, VS, kan cannabisgebruik het risico op kanker verminderen. De auteurs identificeerden 34 onderzoeken en namen gegevens op met een hoog risico op selectiebias (gedefinieerd als die uit Noord-Afrika en degenen die zich niet aanpasten aan tabak) en gegevens met een hoog risico op uitkomstbias (gedefinieerd als die met minder dan 20 gevallen of controles in de Cannabisgebruikers).

Van alle kankerlocaties vertoonde alleen zaadbalkanker een relatieve risicowaarde van meer dan 1, hoewel dit niet significant was en een verwaarloosbare effectgrootte van 12% had (RR = 1,12). Na verwijdering van zaadbalkanker toonden de overige gegevens een afname van het risico met 13% (RR = 0,87). Hoofd-halskankers vertoonden een negatieve correlatie met het kankerrisico (RR = 0,83). De relatieve risico’s bereikten geen statistische significantie in de andere categorieën van kankerhaarden (longen, testikels, met obesitas geassocieerd, andere). De auteurs concludeerden dat deze gegevens “consistent zijn met een negatief verband tussen cannabisgebruik en niet-zaadbalkanker, maar dat vanwege de hoge heterogeniteit en de kleine hoeveelheid gegevens voor veel kankers er weinig vertrouwen was in dit resultaat.

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum kann laut Bericht das Krebsrisiko verringern

Laut einer online in Cannabis and Cannabinoid Research von Wissenschaftlern der Abteilung für Biowissenschaften der Indiana University South Bend, USA, veröffentlichten Studie kann Cannabiskonsum das Krebsrisiko senken. Die Autoren identifizierten 34 Studien und schlossen Daten mit hohem Risiko einer Selektionsverzerrung (definiert als diejenigen aus Nordafrika und diejenigen, die sich nicht auf Tabak eingestellt haben) sowie Daten mit hohem Risiko einer Ergebnisverzerrung (definiert als diejenigen mit weniger als 20 Fällen oder Kontrollen bei den Cannabiskonsumenten) aus.

Von allen Lokalisationen des Krebses zeigte nur Hodenkrebs einen relativen Risikowert von über 1, obwohl dieser nicht signifikant war und eine vernachlässigbare Effektgröße von 12 % (RR=1,12) hatte. Nach Entfernung von Hodenkrebs zeigten die verbleibenden Daten einen Rückgang des Risikos um 13 % (RR=0,87). Kopf- und Halskrebse zeigten einen negativen Zusammenhang mit dem Krebsrisiko (RR=0,83). Die relativen Risiken erreichten keine statistische Signifikanz in den übrigen Kategorien von Krebsherden (Lunge, Hoden, Adipositas-assoziiert, andere). Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass diese Daten „mit einer negativen Assoziation zwischen Cannabiskonsum und nicht Hodenkrebs konsistent ist, dass aber aufgrund der hohen Heterogenität und der geringen Datenmenge für viele Krebsarten nur ein geringes Vertrauen in dieses Ergebnis besteht”.

Science/human: Cannabis Use May Reduce Cancer Risk according to review

According to a review published online in Cannabis and Cannabinoid Research by scientists of the Department of Biological Sciences at Indiana University South Bend, USA, cannabis use may reduce cancer risk. Authors identified 34 studies and excluded data with high risk of selection bias (defined as those from North Africa and those that failed to adjust for tobacco) and data with high risk of performance bias (defined as those with fewer than 20 cases or controls among Cannabis users).

Of all cancer sites, only testicular cancer showed a relative risk value of above 1, although this was not significant and had a negligible effect size of 12% (RR=1.12). Following removal of testicular cancers the remaining data showed a decrease in risk by 13% (RR=0.87). Cancers of the head and neck showed a negative association with cancer risk (RR=0.83). Relative risks did not reach statistical significance in the remaining cancer site categories (lung, testicular, obesity-associated, other). Authors concluded that these data “are consistent with a negative association between Cannabis use and non-testicular cancer, but there is low confidence in this result due to high heterogeneity and a paucity of data for many cancer types.”

Clark TM. Scoping Review and Meta-analysis Suggests that Cannabis Use May Reduce Cancer Risk in the United States. Cannabis Cannabinoid Res, 21. August 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: