Subjectieve effecten van CBD-preparaten na orale inname en inhalatie in een klinische studie

13 april 2020

Wetenschap / mens: subjectieve effecten van CBD-preparaten na orale inname en inhalatie in een klinische studie

In een onderzoek onder 18 gezonde volwassenen (9 mannen, 9 vrouwen) die verschillende CBD-supplementen kregen, verschilden de subjectieve effecten van orale CBD niet van die van placebo, maar inademing veroorzaakte subjectieve effecten. Deze studie is uitgevoerd door wetenschappers van de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, VS. In 4 afzonderlijke sessies namen de deelnemers elke week 100 mg orale CBD, 100 mg verdampte CBD, verdampte CBD-dominante cannabis (100 mg CBD; 3,7 mg THC) en placebo, en analyseerde de onderzoekers de subjectieve effecten, cognitieve en psychomotorische prestaties evenals THC- en CBD-bloedconcentraties.

Verdampte CBD en CBD-dominante cannabis verhoogden de beoordelingen voor verschillende subjectieve items (bijvoorbeeld Like Drug Effect) in vergelijking met placebo. De subjectieve effecten verschilden niet tussen orale CBD en placebo en waren over het algemeen hoger voor CBD-dominante cannabis dan voor verdampte CBD. Voor verschillende items die doorgaans worden geassocieerd met acute blootstelling aan cannabis / THC, verhoogde de CBD de beoordelingen niet. De auteurs concludeerden dat “verdampte CBD en CBD-dominante cannabis discriminerende subjectieve drugseffecten veroorzaakten die soms sterker waren bij vrouwen, maar geen cognitieve / psychomotorische stoornissen veroorzaakten. De subjectieve effecten van niet orale CBD verschilden niet van die van een placebo”

Wissenschaft/Mensch: Subjektive Wirkungen von CBD-Präparaten nach oraler Einnahme und Inhalation in einer klinischen Studie

In einer Studie mit 18 gesunden Erwachsenen (9 Männer, 9 Frauen), die verschiedene CBD-Präparate erhielten, unterschieden sich die subjektiven Wirkungen des oralen CBD nicht von denen des Placebos, aber die Inhalation verursachte subjektive Wirkungen. Diese Untersuchung wurde von Wissenschaftlern der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA, durchgeführt. In 4 von einer Woche getrennten Sitzungen, in denen von den Teilnehmern 100 mg orales CBD, 100 mg verdampftes CBD, verdampftes CBD-dominantes Cannabis (100 mg CBD; 3,7 mg THC) und Placebo.selbst eingenommen wurde, analysierten die Forscher die subjektiven Wirkungen, die kognitive und psychomotorische Leistung sowie die THC- und CBD-Blutkonzentrationen.

Verdampftes CBD und CBD-dominantes Cannabis erhöhte die Bewertungen bei mehreren subjektiven Items (z.B. Like Drug Effect) im Vergleich zu Placebo. Die subjektiven Wirkungen unterschieden sich nicht zwischen oralem CBD und Placebo und waren bei CBD-dominantem Cannabis im Allgemeinen höher als bei verdampftem CBD. Bei mehreren Items, die typischerweise mit einer akuten Cannabis/THC-Exposition in Verbindung gebracht werden, erhöhte das CBD die Bewertungen nicht. Die Autoren schlussfolgerten, dass “verdampftes CBD und CBD-dominantes Cannabis diskriminierende subjektive Drogenwirkungen erzeugte, die bei Frauen manchmal stärker waren, aber keine kognitiven/psychomotorischen Beeinträchtigungen verursachten. Die subjektiven Wirkungen desoralen CBD unterschieden sich nicht von denen eines Placebos”.

Science/Human: Subjective effects of CBD preparations after oral intake and inhalation in a clinical study

In a study with 18 healthy adults (9 men, 9 women), who received different CBD preparations subjective effects of oral CBD did not differ from placebo, but inhalation caused subjective effects. This research was conducted by scientists of Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA. In 4 sessions separated by one week participants self-administered 100 mg oral CBD, 100 mg vaporized CBD, vaporized CBD-dominant cannabis (100 mg CBD; 3.7 mg THC), and placebo. researchers analysed subjective effects, cognitive and psychomotor performance and THC and CBD blood concentrations.

Vaporized CBD and CBD-dominant cannabis increased ratings on several subjective items (e.g., Like Drug Effect) relative to placebo. Subjective effects did not differ between oral CBD and placebo and were generally higher for CBD-dominant cannabis compared to vaporized CBD. CBD did not increase ratings for several items typically associated with acute cannabis/THC exposure. Authors concluded that “vaporised CBD and CBD-dominant cannabis produced discriminable subjective drug effects, which were sometimes stronger in women, but did not produce cognitive/psychomotor impairment. Subjective effects of oral CBD did not differ from placebo.”

Spindle TR, Cone EJ, Goffi E, Weerts EM, Mitchell JM, Winecker RE, Bigelow GE, Flegel RR, Vandrey R. Pharmacodynamic effects of vaporized and oral cannabidiol (CBD) and vaporized CBD-dominant cannabis in infrequent cannabis users. Drug Alcohol Depend, 12. März 2020:107937.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook