In Zwitserland wil regering cannabis voor medicinaal gebruik makkelijker beschikbaar maken

05 juli 2020

Zwitserland: regering wil cannabis beschikbaar maken voor medisch gebruik

De Zwitserse regering wil artsen in staat stellen om zonder toestemming cannabis voor te schrijven voor medische doeleinden. Op 24 juni heeft de Federale Raad een herziene versie van de wet op verdovende middelen ter consultatie voorgelegd aan het parlement. Cannabis, of het nu voor recreatieve of medische doeleinden is, is sinds 1951 in Zwitserland verboden. Artsen kunnen echter een medicijn op basis van deze stof voorschrijven als ze uitzonderlijk groen licht krijgen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De regering is echter van mening dat deze procedure de toegang tot behandeling bemoeilijkt, de start van de therapie vertraagt ​​en niet langer geschikt is gezien het groeiende aantal verzoeken. In 2019 zijn ongeveer 3.000 vergunningen afgegeven voor patiënten met kanker, neurologische aandoeningen of multiple sclerose. De regering wil de Narcotica-wet wijzigen, zodat de beslissing om medicijnen op basis van cannabis voor te schrijven rechtstreeks door de arts en de patiënt wordt genomen. Swissmedic, de nationale medische toezichthoudende autoriteit, zou verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring en monitoring van de teelt, productie en marketing van cannabis voor medisch gebruik. De regering wil ook de commerciële export van dergelijke medicinale cannabis toestaan.

Schweiz: Regierung will Cannabis für die medizinische Verwendung verfügbar machen

Die Schweizer Regierung will Ärzten ermöglichen, Cannabis für medizinische Zwecke ohne Genehmigung zu verschreiben. Am 24. Juni hat der Bundesrat dem Parlament eine revidierte Fassung des Betäubungsmittelgesetzes zur Beratung vorgelegt. Cannabis, sei es zu Freizeit- oder medizinischen Zwecken, ist in der Schweiz seit 1951 verboten. Ärztinnen und Ärzte können jedoch ein Medikament auf der Basis dieses Stoffes verschreiben, wenn sie vom Bundesamt für Gesundheit ausnahmsweise grünes Licht erhalten.

Die Regierung ist jedoch der Ansicht, dass dieses Verfahren den Zugang zur Behandlung erschwert, den Beginn von Therapien verzögert und angesichts der wachsenden Zahl von Anfragen nicht mehr angemessen ist. Im Jahr 2019 wurden rund 3’000 Bewilligungen für Patienten erteilt, die an Krebs, neurologischen Krankheiten oder Multipler Sklerose leiden. Die Regierung will das Betäubungsmittelgesetz dahingehend ändern, dass die Entscheidung über die Verschreibung von Medikamenten auf Cannabisbasis direkt von Arzt und Patient getroffen wird. Swissmedic, die nationale medizinische Aufsichtsbehörde, wäre für die Zulassung und Überwachung des Anbaus, der Herstellung und des Inverkehrbringens von Cannabis für den medizinischen Gebrauch zuständig. Die Regierung will auch den kommerziellen Export von solchem medizinischen Cannabis erlauben.

Swiss government wants to ease access to medical marijuana

Switzerland: Government wants to make cannabis available for medical use

The Swiss government wants to empower doctors to prescribe cannabis for medical purposes without authorisation. On 24 June, the Federal Council submitted a revised version of the narcotics law to parliament for deliberation. Cannabis, whether for recreational or medical purposes, has been banned in Switzerland since 1951. However, doctors may prescribe a medicine based on this substance if they get an exceptional green light from the Federal Office of Public Health.

But the government believes this process complicates access to treatment, delays the start of therapies and is no longer adequate in view of the growing number of requests. In 2019, around 3,000 authorisations were issued for patients suffering from cancer, neurological diseases or multiple sclerosis. The government wants to tweak the narcotics law so that the decision to prescribe cannabis-based drugs would be taken directly by doctor and patient. Swissmedic, the national medical oversight body, would be responsible for authorising and supervising the cultivation, manufacture and marketing of cannabis for medical use. The government also wants to allow the commercial export of such medicinal cannabis.

Swiss Info vom 24. Juni 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook