Veel patiënten met rugpijn zijn in staat om het gebruik van opiaten te stoppen door gebruik cannabis.

29 september 2020

Wetenschap / Mens: Grote aantallen patiënten met pijn in de rug zijn in staat om het gebruik van opioïden te stoppen na het starten van cannabisgebruik.

In een retrospectieve cohort studie van 61 patiënten met lage rugpijn, was ongeveer de helft van de patiënten in staat om het gebruik van opioïden te stoppen, meestal duurde het meerdere jaren. Dit is het resultaat van een onderzoek door de Society of Cannabis Clinicians in Sebastopol, VS. Patiënten kregen cannabisaanbevelingen om hun lage rugpijn te verlichten.

De auteurs ontdekten dat “50,8% in staat was om al het opioïdengebruik te stoppen, wat gemiddeld 6,4 jaar duurde (IQR = 1,75-11 jaar) na uitsluiting van twee patiënten die door van de 29 patiënten (47,5%) die niet stopten met het gebruik van opioïden, konden 9 (31%) hun opioïdengebruik verminderen, 3 (10%) konden de startwaarde behouden en 17 (59%) ) hun consumptie verhogen “. Ze ontdekten dat ‘er’ geen variabelen waren die voorspelden wie met opioïden zou stoppen, behalve degenen die hogere doses cannabis gebruikten, eerder geneigd waren om te stoppen, wat suggereert dat sommige patiënten mogelijk door kunnen gaan met het gebruik van opioïden stop met het gebruik van cannabis, vooral degenen die met hogere doses behandelt worden.

Wissenschaft/Mensch: Eine große Zahl von Patienten mit Rückenschmerzen ist in der Lage, den Opioidkonsum nach Beginn des Cannabiskonsums zu beenden

In einer retrospektiven Kohortenstudie mit 61 Patienten mit Kreuzschmerzen im unteren Rückenbereich konnte etwa die Hälfte der Patienten den gesamten Opioidkonsum stoppen, was in der Regel mehrere Jahre dauerte. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Society of Cannabis Clinicians in Sebastopol, USA. Den Patienten wurden Cannabis-Empfehlungen gegeben, um ihre Kreuzschmerzen zu lindern.

Die Autoren fanden heraus, “dass 50,8 % in der Lage waren, den gesamten Opioidkonsum zu stoppen, was im Median 6,4 Jahre dauerte (IQR=1,75-11 Jahre), nachdem sie zwei Patienten ausgeschlossen hatten, die durch die Einnahme von Opioidagonisten von den Opioiden abgekommen waren. Von den 29 Patienten (47,5 %), die die Opioideinnahme nicht einstellten, konnten 9 (31 %) den Opioidkonsum reduzieren, 3 (10 %) den Ausgangswert beibehalten und 17 (59 %) ihren Konsum steigern”. Sie stellten fest, dass es “keine Variablen gab, die vorhersagten, wer mit Opioiden aufhörte, außer dass diejenigen, die höhere Dosen Cannabis konsumierten, mit größerer Wahrscheinlichkeit aufhörten, was darauf hindeutet, dass einige Patienten in der Lage sein könnten, den Opioidkonsum durch den Konsum von Cannabis zu stoppen, insbesondere diejenigen, die mit höheren Dosen behandelt werden”.

Science/Human: A large number of patients with back pain are able to stop opioid use after initiation of cannabis use

In a retrospective cohort study of 61 patients with low back pain about half were able to stop all opioid usage, which usually took several years. This is the result of a study by the Society of Cannabis Clinicians in Sebastopol, USA. Cannabis recommendations were provided to patients as a way to mitigate their low back pain.

Authors found “that 50.8% were able to stop all opioid usage, which took a median of 6.4 years (IQR=1.75-11 years) after excluding two patients who transitioned off opioids by utilizing opioid agonists. For those 29 patients (47.5%) who did not stop opioids, 9 (31%) were able to reduce opioid use, 3 (10%) held the same baseline, and 17 (59%) increased their usage.” They noted that there “were no variables that predicted who stopped opioids, except that those who used higher doses of cannabis were more likely to stop, which suggests that some patients might be able to stop opioids by using cannabis, particularly those who are dosed at higher levels.”

Takakuwa KM, Hergenrather JY, Shofer FS, Schears RM. The Impact of Medical Cannabis on Intermittent and Chronic Opioid Users with Back Pain: How Cannabis Diminished Prescription Opioid Usage. Cannabis Cannabinoid Res. 2020;5(3):263-270.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook