Uit onderzoek blijkt dat Cannabis kan helpen bij de behandeling van fibromyalgie

02 maart 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis kan helpen bij de behandeling van fibromyalgie, zo blijkt uit een case-serie

Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van fibromyalgie, zo blijkt uit een case-serie van 38 patiënten met fibromyalgie door artsen van een pijnkliniek in Ponderano, Italië. De patiënten kregen cannabisbloemen met variërend THC- en CBD-gehalte als olie-extract of voor inhalatie met een verdamper. 30, 18 en 12 patiënten zetten de therapie voort gedurende respectievelijk 1, 3 en 12 maanden. De gemiddelde dagelijkse dosis van cannabisbloemen toegediend als THC-dominante medicinale cannabis en hybride medicinale cannabis (met vergelijkbare THC/CBD verhouding) was respectievelijk 200 mg/dag en 400 mg/dag.

De therapie werd door 17 patiënten (48,6%) onderbroken vanwege niet-ernstige bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen waren geestelijke verwardheid (37%), duizeligheid (14%), misselijkheid/overgeven (14%) en agitatie/irritatie (14%). Na een titratie van drie maanden was het mediane THC-gehalte 46,2 mg bij toediening van THC-dominante medicinale cannabissoorten en 23,6 mg + 38 mg bij toediening van THC + CBD in de vorm van een hybride medicinale cannabissoort. Na één, drie en twaalf maanden was de pijn met ten minste 30% verminderd. De auteurs concludeerden dat cannabis “een alternatieve behandeling kan bieden voor patiënten met FMS die niet reageren op conventionele therapie. Het gebruik ervan kan echter worden beperkt door het optreden van niet-ernstige AEs [ongewenste voorvallen].”

Science/Human: Cannabis may be helpful in treating fibromyalgia, according to a case series

Cannabis may be helpful in treating fibromyalgia, according to a case series of 38 patients with fibromyalgia by doctors at a pain clinic in Ponderano, Italy. The patients received cannabis flowers with varying THC and CBD content as an oil extract or for inhalation with a vaporiser. 30, 18 and 12patients continued therapy for 1, 3 and 12 months, respectively. The median daily dose of gflowers administered as THC-dominant medicinal cannabis and hybrid medicinal cannabis (with similar THC/CBD ratio) was 200 mg/day and 400 mg/day, respectively.

Therapy was interrupted by 17 patients (48.6 %) due to non-serious side effects. The most common side effects were mental confusion (37%), dizziness (14%), nausea/vomiting (14%) and agitation/irritation (14%). After a 3-month titration, the median THC content was 46.2 mg when administering THC-dominant medical cannabis strains and 23.6 mg + 38 mg when administering THC + CBD in the form of a hybrid medical cannabis strain. After one, three and twelve months, pain was reduced by at least 30%. The authors concluded that cannabis “may provide an alternative treatment for patients with FMS who do not respond to conventional therapy. However, its use may be limited by the occurrence of non-serious AEs [adverse events].”

Mazza M. Medical cannabis for the treatment of fibromyalgia syndrome: a retrospective, open-label case series. J Cannabis Res 2021;3(1):4.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook