Zorgen voor continuïteit voor patiënten die cannabis medicatie gebruiken tijdens de COVID-19-Pandemie

04 mei 2020

Zorgen voor continuïteit van de behandeling voor patiënten die cannabis- en cannabinoïde medicijnen gebruiken, tijdens de COVID-19-pandemie

In 2019 verklaarde het WHO Expert Committee van Drugs Afhankelijkheid dat cannabispreparaten therapeutisch potentieel hebben getoond voor verschillende medische aandoeningen.

Tijdens deze pandemie is het absoluut noodzakelijk dat we ervoor zorgen dat patiënten die cannabis gebruiken voor het beheer van hun medische aandoeningen hun rechten, met name de veilige en ononderbroken toegang tot hun behandeling, zoals vereist door de volksgezondheid, volledig kunnen blijven realiseren.

De IACM en de Society of Cannabis Clinicians hebben daarom, samen met andere organisaties, een mededeling geschreven aan de VN-mensenrechtenvertegenwoordigers, waarin ze onder meer hun bezorgdheid uiten over het volgende:

Met betrekking tot toegang raden we aan: medische cannabisapotheken worden als essentieel beschouwde diensten, voorschriften worden geïmplementeerd om online te bestellen, levering aan de stoeprand en thuisbezorging mogelijk te maken en aan te moedigen en begeleiding te bieden bij standaardprocedures in het licht van de pandemie (bv. begeleiding bij het omgaan met producten, geld, creditcards of ID-kaarten, regels voor fysieke afstand, enzovoort.). Traditionele medici en inheemse genezers moeten ook erkend worden als essentiële diensten.

Met betrekking tot de medische praktijk raden wij aan: Artsenconsult via telegeneeskunde beschikbaar te stellen en indien mogelijk hetzelfde team van zorgverleners te onderhouden. Zo niet, zorg er dan voor dat het nieuwe medische team de behandeling niet onderbreekt of uitstelt. De vervaldata voor bestaande medische cannabisdocumenten moeten worden verlengd tot na het einde van de crisis.

Gewährleistung der Kontinuität der Behandlung während der COVID-19-Pandemie für Patienten, die Cannabis und Cannabinoid-Medikamente konsumieren

Im Jahr 2019 erklärte der WHO-Expertenausschuss für Drogenabhängigkeit, dass Cannabispräparate ein therapeutisches Potenzial für verschiedene Erkrankungen gezeigt haben.

Während dieser Pandemie müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass Patienten, die Cannabis zur Behandlung ihrer Erkrankungen benötigen, ihre Rechte weiterhin in vollem Umfang wahrnehmen können, insbesondere den sicheren und ununterbrochenen Zugang auf ihre Behandlung, wie es die öffentliche Gesundheit verlangt.

Die IACM und die Gesellschaft der Cannabis-Kliniker haben deshalb zusammen mit anderen Organisationen eine Mitteilung an die UN-Menschenrechtsvertreter verfasst, in der sie u.a. folgende Bedenken zum Ausdruck bringen

In Bezug auf den Zugang empfehlen wir: Medizinische Cannabis-Abgabestellen als wesentliche Dienste zu betrachten, Regelungen einzuführen, die Online-Bestellungen, Bordstein- und Hauslieferungen erlauben und fördern und Leitlinien für Standardarbeitsanweisungen angesichts der Pandemie bereitstellen (e. Leitlinien für den Umgang mit Produkten, Geld, Kreditkarten oder Ausweisen, Regeln für die körperliche Distanzierung usw.). Auch traditionelle Mediziner und einheimische Heiler müssen als wesentliche Dienste anerkannt werden.

In Bezug auf die medizinische Praxis empfehlen wir: Ärztliche Beratung durch Telemedizin zur Verfügung zu stellen und wenn möglich das gleiche Team von Betreuern beizubehalten. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass das neue medizinische Team die Behandlung nicht abbricht oder verzögert. Verfallsdaten für bestehende medizinische Cannabisdokumente müssen bis nach Abklingen der Krise verlängert werden.

Ensuring continuity of treatment during the COVID-19 pandemic for patients using Cannabis and cannabinoid medicines.

In 2019 the WHO Expert Committee on Drug Dependence declared that preparations of cannabis have shown therapeutic potential for various medical conditions.

During this pandemic it is imperative we ensure patients who use Cannabis for the management of their medical conditions continue to fully realize their rights, in particular the safe and uninterrupted access to their treatment as required by public health.

The IACM and the Society of Cannabis Clinicians, together with other organisations, have therefore written a communication to the UN Human Rights representatives, expressing concerns, among other things, about the following:

In regard to access we recommend: Medical Cannabis dispensaries be deemed essential services, regulations be implemented to allow and encourage online ordering, curbside and home delivery and provide guidance on standard operating procedures in the face of the pandemic (e. Guidance on handling products, money, credit cards or ID cards, rules for physical distancing, etc.). Traditional medical practitioners and indigenous healers must also be granted recognition as essential services.

In regard to medical practice we recommend: Physician consultation via telemedicine be made available and if possible maintain the same team of caregivers. If not then ensure that the new medical team doesn’t discontinue or delay treatment. Expiration dates for existing medical Cannabis documents need to be extended until after the crisis has abated.

De volledige brief is hier te vinden:

Den vollständigen Brief finden Sie hier:
The full letter can be found here:
http://www.cannabis-med.org/declaration_to_the_untited_nations_2020.pdf

https://www.cannabisclinicians.org/2020/05/04/open-letter-to-the-united-nations-ensuring-continued-cannabis-access-during-the-covid-19-pandemic

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook