WHO verandert status Medicinale Cannabis na 60 jaar!

01 februari 2019

Voor het eerst nadat Cannabis werd opgenomen in het Enkelvoudig Drugs Verdrag, is de geplande status van Cannabis binnen het internationaal recht bijgewerkt. De World Health Organization (WHO), het enige agentschap gemandateerd om dit te doen, heeft al het beschikbare bewijsmateriaal officieel beoordeeld en geeft wetenschappelijke adviezen over de therapeutische waarde en nadelen gerelateerd aan Cannabis sativa L.

Het zeer positieve resultaat,erkent duidelijk medische toepassingen van cannabis en cannabinoïden, integreer ze opnieuw in pharmacopeias, saldi harms en feitelijk ingetrokken de positie van de WHO vanaf 1954 volgens welke “moet er inspanningen voor de afschaffing van cannabis uit alle legitieme medische praktijk.”

Zulk een beweging is een belangrijke doorbraak in de internationale politiek van Cannabis, en een duidelijke overwinning van bewijsmateriaal voor de politiek. Beleid wereldwijd zullen worden getroffen en hervorming geïnspireerd op nationaal niveau. Veel landen zijn afhankelijk van het Verdrag schema’s: wijzigingen zal hen rechtstreeks raken. Landen die hun eigen planningen hebben zal hun hervormingen worden versoepeld. Ook zal andere internationale organen zoals de INCB (International Narcotics Control Board) nu naar landen als leidraad, en monitor toegang en beschikbaarheid van Cannabis en cannabinoïden in onze gezondheidsstelsels wereldwijd. Hun volgende verslag verwacht in februari zal inzichten geven over hun nieuwe positie.

53 landen van de VN moeten nu deze aanbevelingen van de WHO, dus tot wijziging van de Conventie schema’s als positief is de eenvoudige meerderheid van stemmen goedkeuren. In eerste instantie gepland voor maart 2019, is het heel goed mogelijk dat de 2-maanden vertraging bij de publicatie van de resultaten van de stemming tot maart 2020 uitstelt.

FAAAT denken & doen tank is een drijvende kracht in dit hele proces geweest en heeft gediend als een watchdog om de onafhankelijkheid, objectiviteit en volledigheid van de beoordeling.

DIE grote vastberadenheid heeft getoond in het leveren van deze krachtige aanbevelingen: ze moeten nu worden begrepen, gerespecteerd en uitgevoerd.

Deze internationale plannen voorgesteld door die biedt een zeer vereenvoudigd en genormaliseerd internationale controle, evenals een grotere mogelijkheid voor landen om legale en veilige toegang voor medicinaal gebruik en onderzoek in een pragmatische, samenhangend, en rechten-verbeterende wijze. Deze VN-exceptionality van Cannabis mag andere UN programma’s om meer betrokken met Cannabis en cannabinoïden.

Michael Krawitz (Global Beleidsadviseur, FAAAT), “vandaag, de WHO is  een lange weg gegaan naar de oprichting van het record straight. Het is tijd voor ons allemaal om ondersteuning van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, en politiek wetenschap niet troef. Voorstanders dank de deskundigen die voor hun werk, en WHO leiderschap om consequent de medische behoeften van onze wereld te verdedigen.”

Kenzi Riboulet-Zemouli (hoofd van het onderzoek, FAAAT), “Dit is het beste resultaat dat die kan eventueel met gekomen. Dit is slechts een begin van nieuw bewijsmateriaal en de gezondheid-georiënteerde cyclus voor een internationaal Cannabis beleid”

We zijn momenteel nog bezig met de vertaling, excuses voor het ongemak

English (source)

You can read this post in French Spanish

PRESS RELEASE | WHO ECDD #41 CANNABIS OUTCOME

Breaking news: WHO changes position on medical Cannabis after 60 years.

Geneva, Switzerland, January 31st, 2019.

For the first time since Cannabis was included in the Single Convention drug treaty,  the scheduling status of Cannabis within International law is being updated. The World Health Organization (WHO), the only agency mandated to do so, has officially assessed all available evidence and is issuing scientific recommendations on the therapeutic value and harms related to Cannabis sativa L.

The very positive outcome clearly acknowledges medical applications of Cannabis and cannabinoids, re-integrates them into pharmacopeias, balances harms, and de facto repeals the WHO position from 1954 according to which “there should be efforts towards the abolition of cannabis from all legitimate medical practice.”

Such a move is a major breakthrough in international Cannabis policy, and a clear victory of evidence over politics. Policies will be affected globally and reform inspired at the national level. Many countries rely on the Treaty’s schedules: changes will affect them directly. Countries that have their own schedules will be eased in their reforms. Also, other international bodies such as the INCB (International Narcotics Control Board) will now provide guidance to countries, and monitor access and availability of Cannabis and cannabinoids in our health systems globally. Their next report expected in February will give insights on their new position.

53 UN countries now have to approve these WHO recommendations, thus amending the Convention’s schedules if the simple majority vote is positive. Initially planned for March 2019, it is entirely possible that the 2-months delay in the publication of the results postpones the vote until March 2020.

FAAAT think & do tank has been a driving force throughout this process and has served as a watchdog to ensure the independence, objectivity, and comprehensiveness of the assessment.

WHO has shown great resolve in delivering these strong recommendations: they now need to be understood, respected and implemented.

This international scheduling proposed by WHO provides a highly simplified and normalized international control as well as an increased possibility for countries to provide legal and safe access for medical use and research in a pragmatic, coherent, and rights-enhancing manner. This un-exceptionality of Cannabis should allow other UN programs to get more involved with Cannabis and cannabinoids.

Michael Krawitz (Global policy adviser, FAAAT), “Today, the WHO has gone a long way towards setting the record straight. It is time for us all to support the World Health Organization’s recommendations and ensure politics don’t trump science. Advocates thank the WHO Experts for their work, and WHO leadership for consistently defending the medical needs of our world.”

Kenzi Riboulet-Zemouli (Head of research, FAAAT), “This is the best outcome that WHO could possibly have come up with. This it’s just a beginning of a new evidence and health-oriented cycle for international Cannabis policy”

Read more on source