Cannabis heeft geen grote invloed op de mentale prestaties bij patiënten die worden behandeld voor chronische pijn.

15 oktober 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis heeft geen grote invloed op de mentale prestaties bij patiënten die worden behandeld voor chronische pijn.

Er is een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd onder patiënten met chronische pijn van 15 jaar en ouder die een vergunning hadden om cannabis te gebruiken (63 deelnemers) of die geen cannabis gebruikten (62 Patiënten). Medewerkers van de School of Public Health van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Haifa, Israël, ontdekten dat er geen relevant verschil was in cognitieve of psychomotorische prestaties tussen de twee groepen. Een geautomatiseerde reeks tests werd gebruikt om de cognitieve prestaties van psychomotorische respons, aandacht, werkgeheugen en leren te beoordelen.

De resultaten toonden aan dat “de groepen niet significant verschilden in termen van cognitieve prestatiemaatstaven”. Bovendien waren geen van de gebruikspatronen, zoals intensiteit en duur van gebruik, geassocieerd met cognitieve prestaties. De onderzoekers concludeerden dat deze “resultaten suggereren dat het gebruik van medicinale cannabis uit de hele plant geen wijdverbreid effect heeft op de cognitie bij oudere chronische pijnpatiënten”.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis hat keinen großen Einfluss auf die geistige Leistungsfähigkeit bei Patienten, die wegen chronischer Schmerzen behandelt werden

Eine Querschnittsstudie wurde unter chronischen Schmerzpatienten ab 15 Jahren durchgeführt, die eine Lizenz für den Cannabiskonsum besaßen (63 Teilnehmer) oder nicht Cannabis konsumierten (62 Patienten). Mitarbeiter der School of Public Health der Fakultät für Sozial- und Gesundheitswissenschaften der Universität Haifa, Israel, stellten fest, dass zwischen beiden Gruppen kein relevanter Unterschied hinsichtlich der kognitiven oder psychomotorischen Leistung bestand. Eine computergestützte Testreihe wurde zur Beurteilung der kognitiven Leistung der psychomotorischen Reaktion, der Aufmerksamkeit, des Arbeitsgedächtnisses und des Lernens verwendet.

Die Ergebnisse zeigten, dass “sich die Gruppen hinsichtlich der kognitiven Leistungsmaße nicht signifikant unterschieden”. Darüber hinaus war keines der Konsummuster, wie Intensität und Dauer des Konsums, mit der kognitiven Leistung assoziiert. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass diese “Ergebnisse darauf hindeuten, dass der Einsatz von Ganzpflanzen-MC keine weit verbreitete Auswirkung auf die Kognition bei älteren chronischen Schmerzpatienten hat”.

Science/Human: Cannabis does not have a major impact on cognition in patients treated for chronic pain

A cross-sectional study was conducted among chronic pain patients aged 15 years or older, who had licences to use cannabis (63 participants) or did not use cannabis (62 patients). Investigators of the School of Public Health, Faculty of Social Welfare and Health Sciences of the University of Haifa, Israel, found that there was no relevant difference between both groups with regard to cognitive psychomotor performance. A computerised brief series of tests was used to assess cognitive performance of psychomotor reaction, attention, working memory and learning.

Results showed that “groups did not significantly differ in terms of cognitive performance measures.” Furthermore, none of the use patterns, such as intensity and length of use were associated with cognitive performance. Investigators concluded that these “results suggest that use of whole plant MC does not have a widespread impact on cognition in older chronic pain patients.”

Sznitman SR, Vulfsons S, Meiri D, Weinstein G. Medical cannabis and cognitive performance in middle to old adults treated for chronic pain. Drug Alcohol Rev, 22. September 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook