Maak Thuiskweek Medicinale Cannabis Legaal (Amendement L. van Tongeren)

30 november 2022

In februari 2017 werd het amendement van Liesbeth van Tongeren aangenomen, omtrent de thuiskweek van medicinale cannabis. Helaas is er tot op de dag van vandaag niks mee gedaan, waardoor patiënten die zelf hun eigen medicijn willen kweken, in de kou blijven staan.

Aangezien we nu meer als zes jaar toestemming hebben in Tilburg en stappen verder zijn met het kweekproject zijn de adressen overgedragen aan de gemeente in 2018,en werd het tijd om de VNG en gemeenten aan te gaan schrijven, zo willen we ook dat het amendement van lid van Tongeren wordt doorgezet. Dit is van groot belang, want er vinden nog steeds huisuitzettingen plaats, ook onder patiënten. Wat in Tilburg mogelijk is moet in heel Nederland mogelijk zijn.

In april 2019 zijn er antwoorden gekomen op de Kamervragen en Antwoorden over het Kweken van Wiet als Medicijn

Er is niks geregeld voor medicinale cannabis consumenten, ook als staat het in het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen zie 20 februari 2017);waarin het gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis ook ter sprake komt. Het is goed dat er door amendement van Tongeren wel een medische uitzondering door meerderheid tweede kamer is gekomen. Nu moet dit echter nog gebeuren in het Senaat.

We hebben hier Vera Bergkamp over aangeschreven en hopen dat zij de draad weer op gaat pakken en het Amendement naar voren gaat brengen. Zij daarentegen heeft PGMCG gevraagd of het model in Tilburg werkzaam is en of 5 planten voldoende zijn voor eigen medicinaal gebruik. Ook wat de voorraad betreft. Wij hebben haar hier uitgebreid op geantwoord. Deze functie van Vera Bergkamp is overgenomen door Joost Sneller. Hij heeft er tot op heden niks mee gedaan.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/sneller-jc-d66

Het blijft maar wachten op de ambtenaren die hierover beslissen…………………….

Op 21 februari 2017 stond dit bij GL op website:

Medicinale wiet moeten patiënten thuis kunnen gaan kweken. Dat wil de Tweede Kamer, die net voor een amendement van Liesbeth van Tongeren stemde.
Van Tongeren:

“Mensen met Parkinson, extreme slaapstoornissen of die bijvoorbeeld een chemokuur volgen moeten wiet kunnen gebruiken om hun klachten te verlichten. Het aanbod via de apotheek is beperkt. Daarom is het mooi nieuws dat een Kamermeerderheid het met GroenLinks eens is dat deze mensen, onder strikte voorwaarden, wiet zelf mogen kweken. Zo geven we mensen rust en zekerheid, en dringen we de criminaliteit in de wietteelt terug.”

Het amendement is een aanpassing van de wet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die de wietteelt onder strikte voorwaarden reguleert. Met deze wet wordt de volksgezondheid bevordert en de criminaliteit rond het kweken en aanleveren van cannabis aan coffeeshops teruggedrongen.

Er werd ook een motie van Van Tongeren aangenomen die regelt dat op evenementen en festivals drugs getest kunnen worden. Nu moet dat altijd nog vooraf zelf worden gedaan.

Bron

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 1 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik.

II

In artikel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 3c, tweede lid» vervangen door: artikel 3c, derde lid.

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder.

Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden.

Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden.

Een expliciete wettelijke basis moet dit soort misverstanden voorkomen en het recht op toegang tot cannabisproducten op medische gronden verankeren.

Van Tongeren

—————————————————————————————–

Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 20 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1.
Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a.
In onderdeel b wordt «, of» vervangen door een puntkomma.
b.
De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma.
c.
Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d.
deze nodig te hebben voor eigen geneeskundig gebruik.
2.
Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.
Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en aanwezig hebben van hennep.

II

In artikel I wordt onderdeel L als volgt gewijzigd:

1.
«In artikel 8i, vijfde lid,» wordt vervangen door: Artikel 8i wordt als volgt gewijzigd:

1.
In het vijfde lid.
2.
Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
01.
In het eerste lid wordt «de in artikel 8h genoemde doeleinden» vervangen door: de in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, en 8h genoemde doeleinden.

Bron

Ook met onderstaand voorstel is tot nog toe niks gebeurd

Gewijzigd amendement Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis – Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)