Toestemming in Tilburg Thuisteelt Medicinale Cannabis

Brief burgemeester Noordanus aan PGMCG

 

Geachte mevrouw Hutten,
Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jl. waarin we hebben gesproken over het telen van medicinale cannabis bericht ik u het volgende.
Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem.
Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
− U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;
− Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;
− U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;
− U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning;
− U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de
lamp (en) die u voor deze planten gebruikt;
− De cannabis strikt voor eigen gebruik is;
− Verkoop aan derden niet is toegestaan;
− Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;
− De teler moet meerderjarig zijn.
Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.
Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden
op passende bestuursrechtelijke sancties
Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).

 

De brief

 

Om in aanmerking te komen voor deze legale medicinale kweek, dient u zich aan te melden bij Stichting PGMCG/medicalcannabissupplies

Momenteel komen alleen patiënten uit de gemeente Tilburg hiervoor in aanmerking. (hieronder vallen ook Udenhout en Berkel Enschot)

12/10/2016 Brief aan de leden van de Raad

Op 12 oktober 2018 heeft burgemeester Noordanus een brief aan de leden van de Raad verzonden, omdat tijdens de rondvraag bij de themacommissie Bestuur op 23 mei jl. aan de heer Smolders (LST) toegezegd is dat ik contact op zou nemen met PGMCG. Op 27 juni heeft dit gesprek plaats gevonden tussen mij en de vertegenwoordigers van PGMCG Marian en Serge. Naar aanleiding van dit gesprek heb ik uiteindelijk op 12 september een brief aan PGMCG gestuurd, waarin ik onder voorwaarden afzie van handhaving bij de thuisteelt van 5 of minder cannabisplanten ten behoeve van medicinaal gebruik.Ook is door mw Oerlemans (voor Tilburg) de vraag gesteld welk besluit er ten grondslag ligt aan mijn brief van 12 september.

Brief van 12 september (zie hierboven)

In deze brief heb ik opgenomen dat ik onder de genoemde voorwaarden afzie van handhaving van mijn bevoegdheden indien er in een woning 5 of minder cannabisplanten worden aangetroffen ten behoeve van medicinaal gebruik.

In deze brief staat tevens dat ik heb gezocht naar een kader voor dit probleem en dat de brief in de lokale driehoek met het Openbaar Ministerie (OM) en politie is afgestemd.

Voor wat betreft mijn bestuursrechtelijk bevoegdheden zie ik af van woningsluiting conform artikel 13b Opiumwet. Dit staat overigens ook al in het zogenaamde Damoclesbeleid ten aanzien van niet-medicinale cannabisplanten opgenomen. Het gaat er om dat er sprake is van teelt voor eigen gebruik en dus geen bedrijfsmatige teelt. Aan mijn brief ligt dan ook geen besluit ten grondslag anders dan dat ik toezeg dat ik van handhaving afzie onder bovengenoemde voorwaarden. Een dergelijke toezegging is geen besluit in juridische zin en het is dan ook niet noodzakelijk om dit in een besluit conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te nemen.

De voorwaarden in de brief zijn uitgebreid met de vertegenwoordigers van PGMCG besproken en zij zullen er voor zorg dragen dat patiënten die van plan zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid zoals genoemd in de brief, een convenant met de PGMCG tekenen waarin zij verklaren zich aan de door mij gestelde voorwaarden te zullen houden. Tevens zullen de namen en adressen van deze personen bekend gemaakt worden aan het Team Toezicht & Handhaving om zodoende gerichte controles op naleving van de voorwaarden te kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

mr. P.G.A. Noordanus

burgemeester van Tilburg

Op 31 oktober 2018 heeft de overdracht van de NAW gegevens plaats gevonden

Medio 2021 zijn we wederom met de gemeente om tafel gegaan en gaat er na 5 jaar toestemming een evaluatie plaats vinden.

Eind december hebben we een aantal nog steeds lopende knelpunten besproken en de gemeente probeert daar de komende drie maanden met een oplossing voor te komen, eind maart 2022 gaan we verder met de evaluatie.

 

 

 

 

Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep