Het gebruik van Cannabis vermindert de frequentie van migraineaanvallen

21 juni 2020

Wetenschap / mens: cannabisgebruik vermindert de frequentie van migraineaanvallen

Bij een groep van 145 patiënten met migraine verminderde langdurig medicinaal cannabisgebruik de frequentie van migraine. De studie is uitgevoerd door onderzoekers uit Israël. De deelnemers waren migrainepatiënten die waren goedgekeurd voor een medicinale cannabisbehandeling. De gegevens omvatten zelfgerapporteerde vragenlijsten en kenmerken van de cannabisbehandeling. Patiënten werden retrospectief geclassificeerd als responsief en niet-responsief na het starten van een cannabisbehandeling (maandelijkse migraineaanvallen verminderden met 50% of meer versus een afwijzing van minder dan 50%).

Vergeleken met de non-responders rapporteerden de 89 respondenten een lagere migrainestoornis en minder negatieve effecten, evenals een lager gebruik van opioïden en triptanen. De auteurs merkten op dat deze “resultaten suggereren dat behandeling met medicinale cannabis leidt tot een langdurige vermindering van de migrainefrequentie bij> 60% van de behandelde patiënten en wordt geassocieerd met minder invaliditeit en minder gebruik van anti-migrainemedicijnen.”

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum verringert die Häufigkeit von Migräneanfällen

In einer Gruppe von 145 Patienten mit Migräne verringerte ein längerer medizinischer Cannabiskonsum die Migränehäufigkeit. Die Studie wurde von Forschern aus Israel durchgeführt. Die Teilnehmer waren Migränepatienten, die für eine medizinische Cannabisbehandlung zugelassen waren. Die Daten umfassten Fragebögen mit Selbstauskünften und Merkmale der Cannabisbehandlung. Die Patienten wurden nach Beginn der Cannabisbehandlung retrospektiv als Ansprechende und Nicht-Ansprechende klassifiziert (Rückgang der monatlichen Migräneanfälle um 50 % oder mehr gegenüber einem Rückgang um weniger als 50 %).

Im Vergleich zu den Non-Respondern berichteten die 89 Ansprechenden über eine geringere aktuelle Migränebehinderung und geringere negative Auswirkungen sowie über niedrigere Raten des Opioid- und Triptankonsums. Die Autoren merkten an, dass diese “Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Behandlung mit medizinischem Cannabis bei > 60 % der behandelten Patienten zu einer langfristigen Verringerung der Migränehäufigkeit führt und mit einer geringeren Behinderung und einer geringeren Einnahme von Antimigräne-Medikamenten verbunden ist. “

Science/Human: Cannabis use reduces frequency of migraine attacks

In a group of 145 patients with migraine prolonged medical cannabis use reduced migraine frequency. The study was conducted by investigators from Israel. Participants were migraine patients licensed for medical cannabis treatment. Data included self-reported questionnaires and cannabis treatment features. Patients were retrospectively classified as responders versus non-responders (decrease of 50% or more monthly migraine attacks versus less than 50% decrease) following initiation of cannabis treatment.

Compared to non-responders, the 89 responders reported lower current migraine disability and lower negative impact, and lower rates of opioid and triptan consumption. Authors noted that these “findings indicate that MC results in long-term reduction of migraine frequency in >60% of treated patients and is associated with less disability and lower antimigraine medication intake. “

Aviram J, Vysotski Y, Berman P, Lewitus GM, Eisenberg E, Meiri D. Migraine Frequency Decrease Following Prolonged Medical Cannabis Treatment: A Cross-Sectional Study. Brain Sci. 2020;10(6).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook