Cannabis nuttig bij behandeling migraine en andere vormen van hoofdpijn

09 december 2019

Wetenschap / Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van migraine en andere vormen van hoofdpijn

Een app,  die medische cannabis patiënten mogelijk maakt, hun symptomen voor en na het gebruik van cannabis te volgen, toont aan dat cannabis een aanzienlijke vermindering van de beoordelingen voor hoofdpijn veroorzaakt. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Psychologie en de Translational Addiction Research Center aan de Washington State University in Pullman, Verenigde Staten. De wetenschappers wilden ook weten of geslacht, cannabissoort, dosis zoals THC en CBD gehalte een rol spelen.

Zij analyseerden de gegevens van 12.293 sessies waarin cannabis werd gebruikt voor de behandeling van hoofdpijn en 7441 sessies waarin cannabis werd gebruikt voor de behandeling van migraine. Mannen toonde een grotere afname van hoofdpijn dan vrouwen, en het gebruik van concentraten werd geassocieerd met een grotere afname van hoofdpijn dan cannabis bloemen. Daarnaast was er sprake van tolerantie voor deze effecten. De auteurs schreven dat “geïnhaleerde cannabis  de zelf-gerapporteerde hoofdpijn en de ernst van migraine met ongeveer 50% vermindert . De effectiviteit lijkt echter af te nemen met de tijd, en patiënten lijken hogere doses te gebruiken na verloop van tijd, wat erop wijst dat een tolerantie voor deze effecten kunnen ontwikkelen bij voortgezet gebruik. ”

Cuttler C, Spradlin A, Cleveland MJ, Craft RM. Short- and Long-Term Effects of Cannabis on Headache and Migraine. J Pain. 2019 Nov 9. [in press]

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann bei der Behandlung von Migräne und anderen Formen von Kopfschmerzen hilfreich sein

Eine App, die es medizinischen Cannabispatienten ermöglicht, ihre Symptome vor und nach dem Konsum von Cannabis zu verfolgen, zeigt, dass Cannabis eine deutliche Verringerung von Bewertungen für Kopfschmerzen bewirkt. Die Studie wurde von Forschern des Department of Psychology und des Translational Addiction Research Center der Washington State University in Pullman, USA, durchgeführt. Die Wissenschaftler wollten auch wissen, ob Geschlecht, Cannabissorte, Dosis sowie THC- und CBD-Gehalt eine Rolle spielen.

Sie analysierten Daten von 12.293 Sitzungen, in denen Cannabis zur Behandlung von Kopfschmerzen, und 7.441 Sitzungen, in denen Cannabis zur Behandlung von Migräne verwendet wurde. Männer zeigten eine stärkere Abnahme der Kopfschmerzen als Frauen, und die Verwendung von Konzentraten war mit einer stärkeren Abnahme der Kopfschmerzen verbunden als Cannabisblüten. Darüber hinaus gab es Hinweise auf eine Toleranz gegenüber diesen Wirkungen. Die Autoren schrieben, dass “inhaliertes Cannabis die selbst gemeldeten Kopfschmerzen und die Schwere der Migräne um etwa 50 % reduziert. Die Wirksamkeit scheint jedoch mit der Zeit nachzulassen, und die Patienten scheinen im Laufe der Zeit höhere Dosen zu verwenden, was darauf hindeutet, dass sich eine Toleranz gegenüber diesen Wirkungen bei anhaltender Anwendung entwickeln kann.”

Cuttler C, Spradlin A, Cleveland MJ, Craft RM. Short- and Long-Term Effects of Cannabis on Headache and Migraine. J Pain. 2019 Nov 9. [in press]

Science/Human: Cannabis may be helpful in the treatment of migraine and other forms of headache

An app, which allows medical cannabis patients to track their symptoms before and after using cannabis shows, that cannabis provided significant reductions in headache ratings. The study was conducted by researchers of the Department of Psychology and the Translational Addiction Research Center of Washington State University in Pullman, USA. Scientists also wanted to know, whether gender, cannabis strain, dose and THC and CBD content played a role.

They analysed data from 12,293 sessions where cannabis was used to treat headache and 7,441 sessions where cannabis was used to treat migraine. Men showed larger reductions in headache than women and use of concentrates was associated with larger reductions in headache than flowers. Further, there was evidence of tolerance to these effects. Authors wrote that “inhaled cannabis reduces self-reported headache and migraine severity by approximately 50%. However, its effectiveness appears to diminish across time and patients appear to use larger doses across time, suggesting tolerance to these effects may develop with continued use.”

Cuttler C, Spradlin A, Cleveland MJ, Craft RM. Short- and Long-Term Effects of Cannabis on Headache and Migraine. J Pain. 2019 Nov 9. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: