Cannabis had geen negatief effect bij longkankerpatiënten die werden behandeld met immunotherapie

04 januari 2023

Wetenschap/Mens: Cannabis had geen negatief effect bij longkankerpatiënten die werden behandeld met immunotherapie

Volgens een onderzoek met 201 longkankerpatiënten door het Oncologisch Instituut van het Tel Aviv Medical Center, en de Sackler School of Medicine, Israël, had het gebruik van cannabis geen negatieve effecten op een behandeling met pembrolizumab, een immuuncheckpointremmer, voor metastatische ziekte. 102 (50,7%) patiënten kregen een vergunning voor cannabis binnen de eerste maand van de behandeling. De meest voorkomende indicatie voor cannabis was pijn (71%), gevolgd door verlies van eetlust (34%).

De tijd tot tumorprogressie was vergelijkbaar voor cannabis-naïeve en met cannabis behandelde patiënten, terwijl de overleving numeriek hoger was in de cannabis-naïeve groep (55 versus 24 maanden, maar dit bereikte geen statistische significantie. De auteurs schreven dat in multivariate analyses “we cannabisgebruik niet identificeerden als een onafhankelijke voorspellende factor voor mortaliteit.” Dit onderzoek werd ondersteund door studies met muizen. De auteurs concludeerden dat “preklinische en klinische gegevens wijzen op geen schadelijk effect van cannabis op de activiteit van pembrolizumab als eerstelijns monotherapie voor gevorderde NSCLC [niet-kleincellige longkanker]. De verschillen in totale overleving kunnen hoogstwaarschijnlijk worden toegeschreven aan een hogere ziektelast en meer symptomatische ziekte in de met cannabis behandelde groep. Deze gegevens geven zekerheid over de afwezigheid van een schadelijk effect van cannabis in deze klinische setting.”

(english)

Science/Human: Cannabis had no negative effect in lung cancer patients treated with immunotherapy

According to a study with 201 lung cancer patients by the Oncology Institute of the Tel Aviv Medical Center, and the Sackler School of Medicine, Israel, the use of cannabis had no negative effects on a treatment with pembrolizumab, an immune checkpoint inhibitor, for metastatic disease. 102 (50.7%) patients received licence for cannabis within the first month of treatment. The most common indication for cannabis was pain (71%) followed by loss of appetite (34%).

Time to tumour progression was similar for cannabis-naive and cannabis-treated patients, while survival was numerically higher in the cannabis-naive group (55 versus 24 months but did not reach statistical significance. Authors wrote that in multivariate analyses “we did not identify cannabis use as an independent predictor factor for mortality.” This research was supported by studies with mice. Authors concluded that “preclinical and clinical data suggest no deleterious effect of cannabis on the activity of pembrolizumab as first-line monotherapy for advanced NSCLC [non-small cell lung cancer]. The differences in overall survival can most likely be attributed to higher disease burden and more symptomatic disease in the cannabis-treated group. These data provide reassurance regarding the absence of a deleterious effect of cannabis in this clinical setting.”

Waissengrin B, Leshem Y, Taya M, Meiri D, Merimsky O, Shamai S, Wolf I, Rubinek T. The use of medical cannabis concomitantly with immune checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer: A sigh of relief? EUR J Cancer. 2022;180:52-61.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook