Burgemeester Weterings laat patiënten die thuis medicinaal cannabis kweken in de steek

18 juli 2022

Op 12 mei 2022 heeft de gemeente Tilburg naar aanleiding van een eenzijdige evaluatie besloten het kweekproject te stoppen, dit heeft op 30 mei voor onderstaande vragen gezorgd in de Raad van Tilburg. Deze zijn vorige week beantwoord. (zie hieronder)

Naar aanleiding van de antwoorden van de burgemeester heeft de SP vandaag deze motie ingediend

Na de vakantieperiode zal er een bijeenkomst georganiseerd worden waar alle partijen kunnen spreken, het eerste deel van de motie is verworpen. Hiervoor heeft het bestuur al eerder een voorlopige voorziening aangevraagd.

Wij willen de SP, D66 en Lijst Smolders bedanken voor hun ondersteuning

Wat ging er aan de motie vooraf?

Datum: 30 mei 2022

Onderwerp: stichting PGMCG ; het beëindigen van de door Burgemeester Noordanus gegeven toestemming en opzeggen van gemaakte afspraken met Stichting PGMCG per 12 mei 2022 inzake de thuiskweek van 5 cannabis planten voor medicinaal gebruik. Met het ondertekenen van een convenant met PGMCG ontstond een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk kader waarbinnen de patiënten beschermd werden.

Toelichting:

Op 12 september 2016 heeft de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) van Burgemeester Noordanus, na intensief overleg, een brief gekregen met daarin vermeld een aantal voorwaarden, waaraan gebruikers van medicinale cannabis moeten voldoen om toestemming te krijgen, voor het zelf telen van maximaal vijf hennepplanten voor persoonlijk gebruik met een doktersverklaring.

Deze toestemming was afgestemd met de leden van de lokale driehoek (openbaar ministerie en politie).

De brief en de voorwaarden zijn te vinden op de site van de Stichting. https://www.pgmcg.nl/

Een stichting met een duidelijke en transparante site, waarop alle correspondentie mbt het telen van cannabisplanten vermeld wordt.

Op 12 oktober 2016 heeft burgemeester Noordanus de raad per brief geïnformeerd en toegelicht dat hij met de stichting PGMCG de afspraak heeft gemaakt, dat om een beroep te kunnen doen op de gemaakte afspraken, patiënten een convenant met PGMCG moeten tekenen.

De voorwaarden zoals afgesproken worden tot heden door de patiënten in acht genomen. Er vond geregeld controle plaats zoals bijvoorbeeld op het aantal planten, maar ook op een veilige en legale elektriciteitsvoorziening.

In 2021 heeft er op verzoek van burgemeester Weterings een evaluatie plaatsgevonden onder de leden van PGMCG. Van de 39 leden hebben 34 leden de enquête ingevuld, waardoor gesproken kan worden over een hoge respons.

Uit de resultaten van de enquête bleek, dat alle bevraagden voldoen aan alle gestelde voorwaarden en tevreden zijn over de activiteiten van de Stichting PGMCG.

Op 12 mei 2022 hebben alle leden van de Stichting een brief ontvangen waarin namens de burgemeester werd medegedeeld dat de afspraken met burgemeester Noordanus, zoals gemaakt op 16 september 2016 , niet langer gelden

De burgemeester stelt dat ogv de evaluatie, in het vervolg enkel het reguliere landelijke Damocles beleid geldt voor de leden van de Stichting PGMCG zoals bepaald in artikel 13b Opiumwet.

De burgemeester stemt niet langer af met de het OM, Politie en woningbouwvereniging. Het OM, Politie en Woningcorporaties kunnen vanaf nu een eigen afwegingen maken met betrekking tot het wel of niet optreden bij het aantreffen van 5 planten of minder. Patiënten kunnen weer strafrechtelijk vervolgd worden en de huurwoning uitgezet worden.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Wat was de aanleiding voor de evaluatie?

2. Is de evaluatie besproken met de Stichting PGMCG ?

3. Zo nee waarom niet?

4. Waarom is de door Burgemeester Noordanus, onder voorwaarden verleende toestemming mbt het telen van maximaal vijf hennepplanten voor medicinale cannabis ingetrokken nu alle leden van de Stichting aan de voorwaarden voldoen en tevreden zijn over de werkzaamheden van de Stichting?

5. Kent het college de brief aan de Raad van 12 oktober 2016?

6. Waarop baseert het college de opmerking dat het lid worden van de stichting geen voorwaarde was voor het telen van medicinale cannabis nu burgemeester Noordanus in de brief van 12 oktober 20216 als voorwaarde voor de toestemming stelt dat patiënten een convenant moeten tekenen met Stichting PGMCG.

7. Betekent dit dat patiënten die nu middels deze eerder verleende “ toestemming onder voorwaarden” maximaal vijf hennepplanten telen voor eigen gebruik op voorwaarde van een medische verklaring van een BIG geregistreerde zorgverlener, en lidmaatschap van de Stichting PGMCG nu weer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of hun huis uitgezet kunnen worden?

8. Wat zijn de alternatieve mogelijkheden voor deze, vaak zwaar zieke, patiënten die enkel baat hebben bij het thuiskweken van medicinale cannabis omdat het hen helpt bij o.a. pijn, spierkrampen, spiertrekkingen bij MS, maar ook bij misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker.

9. Heeft het college overleg gehad met de artsen/behandelaars van deze patiënten c.q. onderzoek gedaan naar de medische gevolgen voor de gezondheid, nu het intrekken van de afspraken en toestemming betekent dat deze patiënten niet langer de voor hen, door de arts geadviseerde noodzakelijke medicatie, te weten medicinale cannabis zelf kunnen kweken?

10. De namen en adressen van deze patiënten die thuis medicinale cannabis kweken zijn bekend bij het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Tilburg. Dit was een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toestemming om medicinale cannabis thuis te kweken. Kan het college zich voorstellen dat naast onrust over het stopzetten van de gemaakte afspraken, de registratie van de lijst met namen en adressen bij de afdeling veiligheid en mogelijk politie/ OM en woningcorporaties, eveneens voor grote onrust zorgt bij deze groep patiënten. Wat gaat het college hieraan doen?

11. Met welke afdelingen van de gemeente / instanties worden de persoonsgegevens van deze patiënten gedeeld en hoe waarborgt de gemeente Tilburg de privacy van deze patiënten.

Hieronder vindt u de antwoorden van burgemeester Weterings en PGMCG

Hierbij beantwoord ik de raadsvragen die door de raadsleden H. Oostelbos (SP) en J. Molenaar (D66) zijn gesteld op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2022. De vragen gaan over de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (stichting) en de thuisteelt
medicinale cannabis en zijn ontvangen op 31 mei 2022.

Vraag 1
Wat was de aanleiding voor de evaluatie?

Antwoord 1 Burgemeester
Directe aanleiding voor de evaluatie van de afspraken, vastgelegd in de brief van 12 september 2016, was een controle in augustus 2020 bij leden van het stichtingsbestuur. Hierbij werden aanzienlijk méér planten aangetroffen dan toegestaan. Ook werd, aan de hand van vragen van patiënten, geconstateerd dat er onduidelijkheid bestond over de
voorwaarden voor de thuisteelt en de wijze waarop dit werd uitgevoerd. Daarnaast heeft het stichtingsbestuur een aantal keer aangegeven dat de activiteiten rondom de thuisteelt medicinale cannabis wel erg veel van hen vergden. Op 25 februari 2022 heeft het bestuur van de stichting per mail laten weten, wegens onduidelijkheid, gebrek aan hulp en ondersteuning en om persoonlijke (gezondheids-)redenen, haar werkzaamheden voor de stichting per direct op te schorten en zich te bezinnen op de werkzaamheden bij de stichting in de toekomst.

Antwoord 1 PGMCG op antwoord burgemeester

Dit is onjuist.

Er was geen sprake van aanzienlijk meer planten dan toegestaan. De genetica werd mondeling (bijlage 1 mail van 2 juni 2017) toegestaan terwijl de 10 planten voor een woning bij twee patiënten werd toegestaan (bijlage 2 mail 17 februari 2021 ). Daarbij herhaald burgemeester Weterings in de mail van 17 februari 2021 dat zowel mevrouw Hutten als de heer de Bruijn nog steeds voldoen aan alle voorwaarden.

Cliënten waren geruime tijd in gesprek met de gemeente Tilburg om schriftelijk vast te laten leggen dat patiënten 2 tot 3 planten mogen voor behoud van hun genetica. Ik verwijs u naar email 2 juni 2017. Mondeling werd het behoud van genetica gedoogd en konden afspraken gemaakt worden maar de gemeente was niet bereid dit schriftelijk vast te leggen. Zie email 2 juni 2017.

Cliënten hadden beide 3 planten met hun eigen soorten genetica van de soort medicinale cannabis die voor hen goed werkzaam was.

De Stichting PGMCG verzoekt al vanaf 8 december 2017 (bijlage 3) voor een overleg met burgemeester Weterings over de afspraken, de reactie van de burgemeester vindt u bijgevoegd in de brief van 12 januari 2018.

Op 8 januari 2021 (bijlage 4) heeft de Stichting PGMCG aan Burgemeester Weterings herhaald verzocht voor een evaluatie van de in 2016 gemaakte afspraken.

Het bestuur heeft herhaald om ondersteuning verzocht. De mail van 25 februari 2022 volgde na jaren van onzekerheid en onduidelijkheid. Er kwamen wekelijks vele vragen nieuwe patiënten melden zich aan welke een kweekinstallatie wilde installeren maar het bestuur wist niet wat de toekomst zou brengen.

Vraag 2
Is de evaluatie besproken met de Stichting PGMCG?

Antwoord 2 Burgemeester
De evaluatie is per brief aan de stichting medegedeeld met de uitnodiging om deze evaluatie toe te lichten in een gesprek. Daar is de stichting niet op in gegaan.

Vraag 3
Zo nee waarom niet?

Antwoord 3 Burgemeester
Zie onder antwoord 1 en 2.

Antwoord 2 en 3 PGMCG op antwoord burgemeester

Tijdens het gesprek met de gemeente op 14 juni 2021 is aan de stichting toegezegd dat de evaluatie met hen besproken zou worden. Ik verwijs u naar de email van 15 juli 2021 (bijlage 5) met een eerste verzoek van Stichting PGMCG om geïnformeerd te worden over de stand van zaken en de evaluatie.

Ik verwijs u naar de emailcorrespondentie van 25 februari 2022 tot en met 11 april 2022 (bijlage 6). Waarin herhaaldelijk verzocht wordt om inspraak na de evaluatie.

Stichting PGMCG heeft nooit een uitnodiging van de gemeente ontvangen om de evaluatie te bespreken.

Vraag 4
Waarom is de door Burgemeester Noordanus, onder voorwaarden verleende toestemming m.b.t. het
telen van maximaal vijf hennepplanten voor medicinale cannabis ingetrokken nu alle leden van de
Stichting aan de voorwaarden voldoen en tevreden zijn over de werkzaamheden van de Stichting?

Antwoord 4 Burgemeester
Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat de feitelijke situatie met betrekking tot de thuisteelt medicinale cannabis in essentie niet afwijkt van het reguliere Damoclesbeleid. Veel eenvoudiger dan de in 2016 vastgelegde regeling is de handhaving conform het Damoclesbeleid, zoals ook veel andere gemeenten in Nederland hebben. Er wordt niet bestuursrechtelijk opgetreden, op grond van artikel 13b Opiumwet, bij 5 hennepplanten/-stekken of minder voor eigen gebruik. Handhaving op hennepteelt voor eigen gebruik is geen prioriteit. Uit de enquête is gebleken dat bijna alle leden tevreden zijn over de werkzaamheden van de stichting. Van een aantal leden, potentiële en oud-leden van de stichting hebben we echter signalen gekregen dat ze niet tevreden waren over de wijze waarop de stichting haar werkzaamheden uitvoert en de manier van communiceren van de stichting.

Antwoord 4 PGMCG op antwoord burgemeester

De afspraken zoals gemaakt met de Burgemeester Noordanus waren bedoeld om patiënten te beschermen voor situaties zoals beschreven in de twee e-mails van 13-10-2020 (bijlage 7) en 16-10-2020 (bijlage 8). Dit betrof het in beslag nemen en vernietigen van medicatie. Bij patiënten met soms maar een plant wordt binnengetreden waarna deze plant wordt meegenomen en vernietigd. Er is sprake van landelijke willekeur bij de behandeling van thuiskweek medicinale cannabis bij patiënten . Om deze willekeur te voorkomen heeft Stichting PGMCG de afspraken met burgemeester Noordanus gemaakt.

Vraag 5
Kent het college de brief aan de Raad van 12 oktober 2016?

Antwoord 5 Burgemeester
Ja, deze brief is bij het college bekend.

Vraag 6
Waarop baseert het college de opmerking dat het lid worden van de stichting geen voorwaarde was voor het telen van medicinale cannabis nu burgemeester Noordanus in de brief van 12 oktober 2016 als voorwaarde voor de toestemming stelt dat patiënten een convenant moeten tekenen met Stichting PGMCG.

Antwoord 6 Burgemeester
Ik stel vast dat in zowel de brief van 12 september 2016 als in de brief van 12 oktober 2016 het lidmaatschap/ het tekenen van een convenant met de Stichting, niet als voorwaarde gesteld staat. Daarnaast is er sprake van een minimale en niet constructieve samenwerking tussen de gemeente en de stichting. Tevens gezien de bij vraag 4 gestelde conclusie zie ik voor de stichting geen andere rol dan die waar hun expertise zit, namelijk in de advisering en de behartiging van de belangen en de ondersteuning van patiënten die medicinale cannabis gebruiken.

Antwoord 6 PGMCG op antwoord burgemeester

De Stichting PGMCG heeft op nadrukkelijk verzoek van burgemeester Noordanus een convenant laten opmaken. Dat was een basisvoorwaarde om een beroep te kunnen doen op de gemaakte afspraken zoals geformuleerd in de brief van 12 september 2016.

Brief 12 oktober 2016 burgemeester Noordanus, laatste alinea (bijlage 9)

De voorwaarden in de brief zijn uitgebreid met vertegenwoordigers van PGMCG besproken en zij zullen er voor zorg dragen dat patiënten die van plan zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid zoals genoemd in de brief, een convenant tekenen waarin zij verklaren zich aan de voor mij gestelde voorwaarden te zullen houden.

Stichting PGMCG heeft zich altijd constructief opgesteld, zie de vele verzoeken tot contact met de gemeente. Hetgeen helaas niet gezegd kan worden van de gemeente te beginnen met de mededeling van burgemeester Weterings dat contact met stichting PGMCG niet opportuun was (bijlage 3)

Vraag 7
Betekent dit dat patiënten die nu middels deze eerder verleende “ toestemming onder voorwaarden” maximaal vijf hennepplanten telen voor eigen gebruik op voorwaarde van een medische verklaring van een BIG geregistreerde zorgverlener, en lidmaatschap van de Stichting PGMCG nu weer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden of hun huis uitgezet kunnen worden?

Antwoord 7 Burgemeester
Volgens de Opiumwet is het telen van hennep verboden. Echter, in geval van een hoeveelheid van 5 hennepplanten/-stekken of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt, maar teelt voor eigen gebruik. In dat geval wordt er op basis van de Aanwijzing Opiumwet, in beginsel strafrechtelijk niet vervolgd. Conform deze Aanwijzing kan de politie wel overgaan tot inbeslagname van hennepplanten. In de lokale driehoek is nogmaals bevestigd dat er niet actief gehandhaafd wordt op hennepteelt voor eigen gebruik (5 hennepplanten/-stekken of minder). Woningcorporaties of andere huiseigenaren volgen hun eigen beleidslijn en kunnen overgaan tot uithuiszetting, maar ik zal nogmaals de lijn van de lokale driehoek aan hen mededelen

Antwoord 7 PGMCG op antwoord burgemeester

Patiënten kunnen nu weer strafrechtelijk vervolgd worden waarbij hun planten en kweekinstallatie vernietigd worden. Na deze beslagname en vernietiging vaardigt het OM vaak een voorwaardelijk sepot uit. Dit wil zeggen dat indien een patiënt nog een keer planten kweekt en deze in beslag genomen worden men recidivist waarna zeker een strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. Patiënten zijn vogelvrij en overgeleverd aan de willekeur van de verbalisant die hen bezoekt. Sommige verbalisanten laten medicinale cannabis staan en sommige verbalisanten hebben geen boodschap aan medische gebruik en nemen alles mee ter vernietiging, waaronder vaak de zeer kostbare kweekinstallatie. Ik verwijs u naar de email van 13 oktober 2020.

Vraag 8
Wat zijn de alternatieve mogelijkheden voor deze, vaak zwaar zieke, patiënten die enkel baat hebben bij het thuiskweken van medicinale cannabis omdat het hen helpt bij o.a. pijn, spierkrampen, spiertrekkingen bij MS, maar ook bij misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker?

Antwoord 8 Burgemeester
Sinds september 2003 kunnen artsen cannabis voor medicinaal gebruik aan patiënten voorschrijven en mogen apothekers het op recept afleveren. Hiermee is het gebruik van cannabis op medische indicatie en onder begeleiding van arts en apotheker mogelijk gemaakt. De levering en productie van de medicinale cannabis valt onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Daarnaast zijn er in Tilburg 11 coffeeshops, waar cannabis te verkrijgen is.

Antwoord 8 PGMCG op antwoord burgemeester

De burgemeester misken dat al deze patiënten geen baat hebben bij medicinale cannabis uit de apotheek omdat deze onvoldoende werkzaam is voor hen. De artsen/specialisten van deze patiënten ondersteunen dit in een verklaring die zijn moeten overleggen om in aanmerking te komen voor de afspraken zoals gemaakt met Burgemeester Noordanus.

Cannabis uit de coffeeshops is vaak vervuild en er is geen continuïteit van benodigde soorten. Men is overgeleverd aan wat aangeboden wordt hetgeen afhankelijk is van de illegale kweek.

Vraag 9
Heeft het college overleg gehad met de artsen/ behandelaars van deze patiënten c.q. onderzoek gedaan naar de medische gevolgen voor de gezondheid, nu het intrekken van de afspraken en toestemming betekent dat deze patiënten niet langer de voor hen, door de arts geadviseerde noodzakelijke medicatie, te weten medicinale cannabis zelf kunnen kweken?

Antwoord 9 Burgemeester
Nee, er is geen overleg geweest met artsen/ behandelaars van patiënten.

Antwoord 9 PGMCG op antwoord burgemeester.

De burgemeester miskent eveneens dat voor al deze patiënten medicinale cannabis medisch noodzakelijk is, hetgeen blijkt uit de doktersverklaringen. De beslissing van de burgemeester om niet langer toestemming te verlenen conform de afspraken gemaakt op 12 september 2016 brengt de gezondheid van deze patiënten in gevaar. Er is geen alternatief voor deze patiënten. De door hen gekweekte soorten was al vaak een laatste redmiddel.

Vraag 10
De namen en adressen van deze patiënten die thuis medicinale cannabis kweken zijn bekend bij het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Tilburg. Dit was een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toestemming om medicinale cannabis thuis te kweken. Kan het college zich voorstellen dat naast onrust over het stopzetten van de gemaakte afspraken, de registratie van de lijst met namen en adressen bij de afdeling veiligheid en mogelijk politie/ OM en woningcorporaties,
eveneens voor grote onrust zorgt bij deze groep patiënten. Wat gaat het college hieraan doen?

Antwoord 10 Burgemeester
De NAW gegevens van patiënten zijn destijds door de stichting aan de gemeente verstrekt ten behoeve van het team Toezicht & Handhaving. Uiteraard zijn de namen en adressen niet gedeeld met politie, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

Antwoord 10 PGMCG op antwoord burgemeester.

De gegevens van patiënten zijn bekend bij team Handhaving en Veiligheid welke direct in contact staan met politie en OM. Patiënten hebben spijt dat ze ooit hun adresgegevens hebben verstrekt en deelgenomen aan dit project.

Vraag 11
Met welke afdelingen van de gemeente / instanties worden de persoonsgegevens van deze patiënten gedeeld en hoe waarborgt de gemeente Tilburg de privacy van deze patiënten.

Antwoord 11 Burgemeester
Zie antwoord op vraag 10.

Antwoord 11 PGMCG op antwoord burgemeester.

Wordt niet beantwoord. Er zijn diverse afdelingen die zich bezighielden met de projecten daarnaast zijn patiënten bezocht door gemeente ambtenaren en allen hebben een brief gekregen van de gemeente. De adresgegevens zijn verspreid binnen de gemeente.

(Bron)

(Alle bijlagen zijn in het bezit van de gehele gemeenteraad, wij delen er een van)