Kamervragen/Antwoorden over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis door Vera Bergkamp

11 januari 2021

Op 14 december heeft Vera Bergkamp schriftelijke kamervragen ingediend aan T. van Ark, minister voor medische zorg, naar aanleiding van het artikel van PGMCG, over de vraag aan Zorg Instituut Nederland omtrent de vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars, het antwoord was diepbedroefd en fijn dat Vera hier kamervragen over stelt.

14 December 2020

Kamervragen van Vera Bergkamp betreffende: Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Indiener
Vera Bergkamp, Kamerlid Democraten 66

Gericht aan
T. van Ark, minister voor Medische Zorg

2020Z24849

(ingezonden 14 december 2020)

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

Bent u bekend met het bericht ‘Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!’? 1)

Deelt u de mening dat het voor het fundamentele klinische onderzoek naar de werking van medicinale cannabis dat nu loopt naar aanleiding van de motie Bergkamp, én voor toekomstig aanvullend onderzoek naar aanleiding van de motie Bergkamp/Sazias, van groot belang is dat het Zorginstituut openheid geeft over de criteria op basis waarvan zij besluit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om een geneesmiddel te kunnen beoordelen? 2) en 3)

Voldoet het genoemde lopende onderzoek naar de werking van medicinale cannabis aan de eisen die het Zorginstituut stelt om het als wetenschappelijk bewijs te kunnen aanvaarden en medicinale cannabis als geneesmiddel te kunnen beoordelen?

Bent u bereid het Zorginstituut te vragen deze criteria in het geval van medicinale cannabis zo snel mogelijk te delen met de onderzoekers, opdat het lopende én aanvullende wetenschappelijke onderzoek hier direct op gericht kan worden en er geen kostbare tijd verloren gaat en medicinale cannabis zo snel mogelijk vergoed kan worden via het basispakket?

1) Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers, 10 december 2020, ‘Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!’ (https://www.pgmcg.nl/2020/12/antwoord-zorginstituut-nederland-omtrent-vergoeding-medicinale-cannabis-door-zorgverzekeraars-blijft-nee/).

2) Kamerstuk 29477, nr. 484.

3) Kamerstuk 35570-XVI-135.

Bron

11 januari 2021 Antwoord

Eerste ondertekenaar T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis (2020Z24849).

Vraag 1.
Bent u bekend met het bericht ‘Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!’? 1)

Antwoord vraag 1.
Ja.

Vraag 2.
Deelt u de mening dat het voor het fundamentele klinische onderzoek naar de werking van medicinale cannabis dat nu loopt naar aanleiding van de motie Bergkamp, én voor toekomstig aanvullend onderzoek naar aanleiding van de motie Bergkamp/Sazias, van groot belang is dat het Zorginstituut openheid geeft over de criteria op basis waarvan zij besluit dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om een geneesmiddel te kunnen beoordelen?

Antwoord vraag 2.
De criteria die het Zorginstituut hanteert voor het bepalen of wordt voldaan aan de stand van de wetenschap en praktijk zijn openbaar1. Onderzoekers kunnen hier dus al op inspelen en doen dat hopelijk ook. Ik vind het erg belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt dat kwalitatief goede resultaten oplevert. Uit de verkenning medicinale cannabis van ZonMw, die ik op 7 december 2020 met uw Kamer heb gedeeld2, is opnieuw gebleken dat weliswaar voor uiteenlopende aandoeningen de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van cannabis is onderzocht, maar dat de verrichte onderzoeken meestal meerdere tekortkomingen hebben en niet consistent zijn in de uitkomsten en conclusies. Met andere woorden: de kwaliteit van bewijs voor de werkzaamheid van medicinale cannabis is over het algemeen laag. Door subsidieverlening voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis te laten verlopen via ZonMw, waarmee een grondige beoordeling van onderzoeksvoorstellen wordt gewaarborgd, zet ik in op kwalitatief goede uitkomsten. De focus van het aanvullende onderzoeksprogramma waaraan ik momenteel werk samen met het Bureau voor Medicinale Cannabis en ZonMw komt te liggen op toegepast onderzoek. Hiermee kunnen eventuele positieve resultaten worden gebruikt voor een aanvraag voor vergoeding van medicinale cannabis bij het Zorginstituut Nederland.

Vraag 3.
Voldoet het genoemde lopende onderzoek naar de werking van medicinale cannabis aan de eisen die het Zorginstituut stelt om het als wetenschappelijk bewijs te kunnen aanvaarden en medicinale cannabis als geneesmiddel te kunnen beoordelen?

Antwoord vraag 3.
Deze vraag kan uiteindelijk alleen worden beantwoord op grond van toetsing door het Zorginstituut zelf. Dat is nu nog niet aan de orde. Het onderzoeksvoorstel van het recent gesubsidieerde onderzoek van het LUMC en het CHDR (Centre for Human Drug Research)3 is beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria van ZonMw. Deze criteria hebben betrekking op de kwaliteit en de relevantie van het beoogde onderzoek om daarmee te zorgen voor kwalitatief goede en relevante resultaten die toepasbaar zijn in de praktijk. Het project beoogt het huidige tekort aan kwalitatief hoog bewijs voor de effectiviteit van medicinale cannabis bij neuropathische pijn op te vullen. Het is echter niet de taak van ZonMw om te toetsen of een onderzoeksvoorstel voldoet aan de eisen voor opname in het basispakket die het Zorginstituut stelt.

Vraag 4.
Bent u bereid het Zorginstituut te vragen deze criteria in het geval van medicinale cannabis zo snel mogelijk te delen met de onderzoekers, opdat het lopende én aanvullende wetenschappelijke onderzoek hier direct op gericht kan worden en er geen kostbare tijd verloren gaat en medicinale cannabis zo snel mogelijk vergoed kan worden via het basispakket?

Antwoord vraag 4.
Zie mijn antwoord op vraag 2.

1) Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers, 10 december 2020, ‘Antwoord Zorginstituut Nederland omtrent vergoeding medicinale cannabis door zorgverzekeraars blijft Nee!’ (https://www.pgmcg.nl/2020/12/antwoord-zorginstituut-nederland-omtrent-vergoeding-medicinale-cannabis-door-zorgverzekeraars-blijft-nee/).

2) Kamerstuk 29477, nr. 484.

3) Kamerstuk 35570-XVI-135.

1 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk, 2015, Zorginstituut Nederland
2 Kamerbrief nr. 29477-686
3 https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2020/Oktober/1-9-miljoen-euro-voor-studie-naar-effect-cannabis-op-chronische-pijn/

Bovenstaande antwoorden slaan weer nergens op, standaard.

Er wordt niet gekeken naar het belang van de patiënt die het hard nodig heeft, vaak heeft reguliere medicatie voor hun te veel bijwerkingen of is niet effectief genoeg. Deze moeten dan noodgedwongen andere medicatie gaan gebruiken? Mensonwaardig!