Europees Parlement: Harmonisatie van het EU-beleid inzake medicinale cannabis en hennepverbindingen

28 november 2020

Op 10 september zijn er parlementaire vragen gesteld aan het Europees Parlement betreffende: Harmonisatie van het EU-beleid inzake medicinale cannabis en hennepverbindingen

op 23 november is het beantwoord door de Europese commissie, je kan hieronder alles lezen.

 

Kamervragen 10 september 2020 E-004967/2020
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004967/2020
aan de Commissie Artikel 138 Robert Biedroń (S&D) graag Schriftelijk antwoord

Het cannabisbeleid op EU-niveau is onsamenhangend, wat leidt tot veel problemen en juridische en procedurele fouten. De soorten producten die zijn toegestaan ​​en de regels voor het gebruik ervan lopen sterk uiteen. Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie officieel heeft aanbevolen cannabidiol (CBD) niet als gereguleerde stof te classificeren, zijn er momenteel geen horizontale voorschriften voor het medicinale of recreatieve gebruik van cannabis. Op 13 februari 2019 namen leden van het Europees Parlement een resolutie aan over het gebruik van cannabis voor medische doeleinden. Er zijn nog geen acties gecommuniceerd.

Bovendien maken vrijhandelsovereenkomsten het mogelijk handelsbeperkingen op te leggen ‘als ze gerechtvaardigd zijn door gezondheidseisen die worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek’. Dit is ook het geval in de context van CBD.

Ten slotte heeft de EU haar derde gezondheidsprogramma (2014-2020) opgesteld. Het hoofddoel ervan is om de toegang tot betere en veiligere gezondheidszorg voor burgers van de Unie te vergemakkelijken, die kan worden gebruikt om de toegang tot medicinale cannabis te vergemakkelijken.

In dit verband:

1. Hoe staat het met het opstellen van een wetsvoorstel?

2. Is de Commissie voornemens de beperkingen op CBD-producten te handhaven tegen de achtergrond van de aanbeveling van de WHO?

3. Behandelen de jaarlijkse werkprogramma’s die in het kader van het huidige EU-gezondheidsprogramma zijn aangenomen, de kwestie van gelijke concurrentievoorwaarden voor de toegang tot medicinale cannabis?

Bron

Antwoord op Kamervragen 23 november 2020 E-004967/2020 (ASW)
Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie
Vraagreferentie: E-004967/2020

Het EU-rechtskader voor geneesmiddelen belet niet dat een op cannabis gebaseerd product een vergunning krijgt om als geneesmiddel in de handel te worden gebracht. Dergelijke producten vallen onder dezelfde gegevensvereisten als alle andere geneesmiddelen om de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid te ondersteunen. De Commissie overweegt momenteel geen enkele wijziging in het toepasselijke kader. Bij gebrek aan een verzoek om vergunningen voor het in de handel brengen, verlenen veel lidstaten op voorschrift toegang tot de medicinale cannabis aan genoemde patiënten.

De Commissie denkt na over de mogelijke kwalificatie van cannabidiol (CBD) -producten als voedsel. Volgens Verordening (EG) nr. 178/2002 (1) mogen geneesmiddelen en verdovende of psychotrope stoffen zoals gedefinieerd in de toepasselijke internationale verdragen inzake drugscontrole (2) niet in levensmiddelen worden opgenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent dat CBD momenteel ‘wordt gecontroleerd als een preparaat van cannabis en als een extract of tinctuur’ (3). De Commissie heeft op 16 oktober 2020 een voorstel aangenomen voor een standpunt van de Unie voor de opnieuw bijeengekomen 63e zitting van de Commissie voor verdovende middelen (4), waar zal worden gestemd over de aanbevelingen van de WHO betreffende de programmering van cannabis en aan cannabis gerelateerde stoffen in het kader van de verdragen.

Er is geen actie ondernomen met betrekking tot de toegang tot medicinale cannabis in het kader van het huidige gezondheidsprogramma (2014-2020) en de respectieve jaarlijkse werkprogramma’s, noch via een oproep tot het indienen van projecten of een aanbesteding.

(1) Verordening (EG) nr.178 / 2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
(2) De internationale verdragen inzake drugsbestrijding zijn: het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 1961, zoals gewijzigd bij het Protocol tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971 en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen illegale Verkeer in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988.
(3) Commissie voor verdovende middelen, compilatie van alle vragen en antwoorden over de aanbevelingen van de WHO over cannabis en aan cannabis gerelateerde stoffen die naar voren zijn gebracht tijdens de vierde en vijfde intersessionele bijeenkomst van de Commissie tijdens haar tweeënzestigste zitting, E / CN.7 / 2020 /CRP.4, p. 57.
(4) COM (2020) 659.

(Bron)