In de VS beschouwen burgers in staten met recreatieve cannabiswetten de wetgeving als geslaagd

24 mei 2020

Verenigde Staten: burgers van staten met recreatieve cannabiswetten beschouwen wetgeving als geslaagd

Een enquête heeft meer dan 32.000 Amerikaanse burgers ondervraagd over de vraag of zij van mening zijn dat de cannabiswetgeving die bedoeld is voor consumptie door volwassenen in de staten die het hebben gelegaliseerd meer een succes of mislukking was. In veel staten waar recreatieve cannabis legaal is, is een groot aantal burgers van mening dat deze wetten over het algemeen eerder een succes dan een mislukking zijn geweest.

Dit is een bijzonder sterk geloof in Colorado, waar burgers in 2012 als een van de eersten in de Verenigde Staten stemden voor cannabisrecreatie. Tegenwoordig zegt ongeveer een kwart (26%) van de inwoners van Colorado dat de staatswetten voor recreatief gebruik “slechts een succes” waren en nog eens 45% zegt “meer een succes dan een mislukking” te zijn. Minder dan één op de vijf (17%) is van mening dat de wetten “eerder een mislukking” waren. Tegenwoordig is niet-medisch gebruik van cannabis voor volwassenen legaal in elf staten – Washington, Oregon, Nevada, Californië, Colorado, Michigan, Illinois, Massachusetts, Maine, Alaska en Vermont – en meer staten overwegen dergelijke wetten dit jaar.

USA: Bürger von Staaten mit Cannabisgesetzen für den Freizeitkonsum betrachten die Gesetzgebung als Erfolg

In einer Umfrage wurden mehr als 32.000 US-Bürger gefragt, ob sie glauben, dass die Cannabis-Gesetzgebung für den Konsum durch Erwachsene in den Staaten, die sie legalisiert haben, eher ein Erfolg oder Misserfolg war. In vielen Bundesstaaten, in denen Freizeit-Cannabis legal ist, ist eine Vielzahl von Bürgern der Meinung, dass diese Gesetze insgesamt eher ein Erfolg als ein Misserfolg waren.

Dies ist eine besonders starke Überzeugung in Colorado, wo die Bürger zu den Ersten in den USA gehörten, die 2012 für den Freizeitkonsum von Cannabis gestimmt hatten. Heute sagen etwa ein Viertel (26%) der Bürger von Colorado, dass die Freizeit-Cannabis-Gesetze auf Bundesstaatsebene “nur ein Erfolg” gewesen seien, und weitere 45% sagen, dass sie “eher ein Erfolg als ein Misserfolg” gewesen seien. Weniger als jeder Fünfte (17%) glaubt, die Gesetze seien “eher ein Misserfolg” gewesen. Heute ist die nichtmedizinische Verwendung von Cannabis durch Erwachsene in elf Bundesstaaten – Washington, Oregon, Nevada, Kalifornien, Colorado, Michigan, Illinois, Massachusetts, Maine, Alaska und Vermont – legal, wobei in diesem Jahr noch mehr Bundesstaaten solche Gesetze in Erwägung ziehen.

 

USA: Citizens of states with recreational cannabis laws view the legislation as a success

In a survey more than 32,000 US citizens were asked whether they believe cannabis legislation for use by adults has been more of a success or failure in the states that have legalized it. In many states where recreational cannabis is legal, a plurality of citizens believes these laws have been more of a success than a failure overall.

That is a particularly strong belief in Colorado, where citizens were among the first-in-the-nation to vote in favour of recreational cannabis in 2012. Today, about a quarter (26%) of Coloradans say the state-level recreational cannabis laws have been a “success only” and another 45 percent say they have been “more of a success than a failure.” Fewer than one in five (17%) believe the laws have been “more of a failure.” Today, cannabis is legal for adult non-medical use in 11 states—Washington, Oregon, Nevada, California, Colorado, Michigan, Illinois, Massachusetts, Maine, Alaska, and Vermont—with more states considering the legislation this year.

YouGov vom 13. Mai 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook