Is Cannabis gebruiken schadelijk tijdens de zwangerschap en bij geven borstvoeding?

25 augustus 2023

Zwangerschap: Is gebruik van cannabis/THC tijdens de zwangerschap schadelijk voor de foetus ?

Institute of Medicine

Uit studies waarbij het verband tussen marihuanagebruik tijdens de zwangerschap, en het geboorteresultaat werd onderzocht, blijkt enkel tegenstrijdigheid. Behalve bij jonge moeders zijn er weinig elementen gevonden die kunnen wijzen op een kortere zwangerschapsperiode bij moeders die marihuana roken. Verschillende onderzoeken bij vrouwen die regelmatig cannabis rookten tijdens hun zwangerschap blijken te bevallen van babies met een lager gewicht. (…) Voor het overgrote deel wordt in deze studies de schadelijkheid van marihuanagebruik consequent geassocieerd met tabakgebruik, en het roken op zich is een belangrijke factor. Of cannabinoïden bijdragen aan de schadelijkheid kan niet worden bevestigd. Nochtans, de Jamaïcaanse vrouwen die marihuana gebruiken roken het niet, doch maken er thee van. Onderzoek van pasgeboren Jamaïcaanse vrouwen die marihuana gebruikten toonde, in vergelijking met nietgebruikers, geen verschil aan in neurologisch gedrag drie dagen na de geboorte, evenmin 1 maand daarna. (…)
Seert 1978 worden in het kader van de Ottawa Prenatal Prospective Study metingen verricht naar de cognitieve functies bij kinderen wiens moeder marihuana rookte tijdens de zwangerschap. (…). De kinderen uit de diverse groepen marihuanagebruikers vertoonden geen blijvende verschillen in het algemene intelligentiepeil zoals taalontwikkeling, leesvermogen, visuele en waarnemingstests. Lichte achterstand werd waargenomen bij kinderen van vier dagen oud en opnieuw na 4 jaar, maar op de leeftijd van 5 jaar was die achterstand verdwenen. Marihuanagebruik tijdens de zwangerschap was echter niet zonder blijvende invloed. Ter vergelijking, kinderen van 5-6 jaar en 9-12 jaar die in hetzelfde onderzoek blootgesteld werden aan tabakrook tijdens de zwangerschap scoorden opmerkelijk lager bij tests in taalvaardigheid en cognitieve functies.
Joy JE, Watson SJ, eds. Marijuana and Medicine: Assessing the science base. Institute of Medicine. Washington DC: National Academy Press, 1999.

Peter Fried

De consequenties van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap zijn gering. De impact op het verloop van de zwangerschap en op de pasgeborene kan grotendeels teruggebracht worden tot andere risicofactoren die, zoals aangetoond werd in talrijke studies en onderzoeken, milde effecten hebben op de groei van de foetus en op de werking van het centraal zenuwstelsel. Bij peuters waarbij tijdens de zwangerschap marihuana gebruikt werd, wordt weinig effect vastgesteld op hun groei en hun gedragingen. Nochtans, op de leeftijd van drie jaar wijzen sporen op een mogelijk verband tussen prenataal marihuanagebruik door de moeder en aspecten van een cognitief gedrag dat resorteert onder de uitvoerende functies. In het bijzonder de domeinen van opmerkzaamheid/impulsiviteit en het oplossen van probleemsituaties die integratie en manipulatie van het waarnemingsvermogen vereisen, schijnen beïnvloed te worden. Hoewel er een samenloop van bewijsvorming is, is slechts beperkt onderzoek gedaan bij kinderen boven de drie jaar. Verder diepgaand onderzoek is vereist in deze materie.
Fried P. Pregnancy. In: Grotenhermen F, Russo E (Hrsg.): Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Binghamton/New York 2001, in press.

Franjo Grotenhermen

Het is onwaarschijnlijk dat cannabis aan het embryo of de foetus misvormingen veroorzaakt. Er zijn tegenstrijdige epidemiologische gegevens over de effecten op het geboortegewicht. Er is bewijs van geringe verstoring van de cerebrale ontwikkeling wat resulteert in cognitieve verzwakking bij de kinderen van cannabisgebruikers. Sommige wetenschappers veronderstellen dat dergelijke storingen bestaan, terwijl anderen geloven dat cannabis geen relevante negatieve effecten heeft.. Mogelijk worden bepaalde geringe cognitieve marihuanagerelateerde storingen niet waargenomen voor de schoolrijpe leeftijd. (…)
Er werd geen invloed op fysieke foetale ontwikkeling gemeld bij kinderen van chronische cannabisgebruikers. Toch dient zoveel mogelijk het cannabisgebruik vermeden te worden tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding omwille van de controversiële bewijzen voor geringe storingen in de cognitieve ontwikkeling.
Grotenhermpen F. Review of unwanted actions of Cannabis and THC. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and Cannabinoids. Pharmacology, toxicology and therapeutic potential. Haworth Press, Binghamton/New York 2001, in press.
Grotenhermen F. Practical hints. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis and cannabinoids. Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Haworth Press, Bing-hamton/New York 2001, in press.

(bron)

THC in moedermelk: Is THC in moedermelk schadelijk voor de baby ?

Chao et al.

Zogende apen die chronisch 2 mg THC per kg lichaamsgewicht oraal kregen toegediend, ofwel twee ofwel vijf maal per week, kregen een kleine dosis radioactief gemarkeerde THC toegevoegd aan hun dosis. Tijdens de observatieperiode van 24 uren verscheen ongeveer 0,2 % van de gemarkeerde THC in de moedermelk.
Naar: Chao FC, Green DE, Forrest IS. Koplan JN, Winship-Ball A, Braude M. The passage of 14C-delta-9-tetrahydrocannabinol into the milk of lactating squirrel monkeys. Res Commun Chem Pathol Pharmacol (1976 Oct) 15(2):303-17

Susan Astley en Ruth Little

In deze studie werd de relatie onderzocht tussen blootstelling van babies aan marihuana via de moedermelk, en de motorische en mentale ontwikkeling op de leeftijd van 1 jaar. 136 babies die borstvoeding kregen werden op de leeftijd van 1 jaar onderzocht. Onder hen waren er 68 die via moedermelk aan marihuana waren blootgesteld. 68 andere babies werden vergeleken met de aan marihuana blootgestelde babies met betrekking tot alcohol en tabakgebruik door de moeder tijdens en na de zwangerschap. Blootstelling aan marihuana via moedermelk gedurende de eerste maand na de geboorte bleek geassocieerd te worden met een vermindering van de motorische ontwikkeling (ontwikkeling van de bewegingen) op de leeftijd van 1 jaar. Er was geen verband tussen blootstelling aan marihuana tijdens de derde maand na de geboorte en de motorische ontwikkeling. Er was geen verband tussen blootstelling aan marihuana tijdens de eerste en de derde maand en de mentale ontwikkeling van de baby.
Deze resultaten moeten met enig voorbehoud begrepen worden omdat het slechts over voorlopige resultaten gaat. Men kan niet besluiten uit deze studieresultaten dat blootstelling aan marihuana via het geven van borstvoeding invloed heeft op de motorische ontwikkeling bij 1-jarigen. Blootstelling aan marihuana via borstvoeding scheen de motorische ontwikkeling van babies te beïnvloeden, maar dat wil niet zeggen dat het gaat om een verband van oorzaak en gevolg. Blootstelling aan marihuana tijdens de zwangerschap, passieve blootstelling aan marihuanarook in de lucht, en de sterkte van de band tussen moeder en kind, zijn drie faktoren die mogelijk op de studieresultaten invloed kunnen hebben.
Naar: Astley SJ, Little RE. Maternal marijuana use during lactation and infant development at one year. Neurotoxicol Teratol;12(2):161-168.

Franjo Grotenhermen

Kleine hoeveelheden THC bereiken de moedermelk van moeders die cannabis gebruiken. In een studie met apen die chronisch THC toegediend kregen, bereikte 0,2 % van de THC de moedermelk.Volgens deze studie leidt een dagelijkse consumptie van 50 mg THC (bijv. 1 gram marihuana met een THC-gehalte van 5 %) tot een dagelijks gehalte van 0,1 mg THC in de moedermelk.
Chronisch cannabisgebruik door de moeder leidt tot een ophoping van THC in de moedermelk. Melk van moeders die cannabis gebruiken kan duidelijk hogere concentraties THC bevatten dan hun bloed. In een studie was de THC-concentratie in de melk 8,4 keer hoger dan in het bloedplasma. Het voorbeeld van een erg hoge gemiddelde concentratie van 10 ng/ml (nanogram per milliliter) in het plasma en een 10 keer grotere concentratie in de melk (100 ng/ml) levert een totale concentratie van 0,07 mg THC in 700 ml melk op. 700 ml is de gemiddelde dagelijkse melkconsumptie van een baby.
Tot nu toe werden twee studies verricht naar de effecten van cannabisgebruik door zogende moeders op de ontwikkeling van de babies. Een van die studies heeft geen effecten gevonden (Tennes et al. 1985), de andere heeft alleen maar geringe effecten op de motorische ontwikkeling vastgesteld indien cannabis vaker gebruikt wordt dan gedurende 15 dagen tijdens de eerste maand na de geboorte (zie boven, Astley en Little 1990).
De hoeveelheid THC die in de moedermelk van cannabisgebruikers gevonden wordt, is klein ondanks de ophoping van THC bij regelmatig gebruik. Alleen zwaar cannabisgebruik kan tot hoeveelheden leiden die misschien voor de baby van belang zijn. Sporadisch of weinig gebruik zal vermoedelijk zonder enig belang zijn.

Bron