Gebruik Medicinale Cannabis in het verkeer, hoe zit dat nu?

28 november 2020

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een brief aan de commissies voor V en J, VWS en I en W. Het duurt nu al meer als drie jaar en er is nog geen actie ondernomen. We willen dat er dit jaar nog een spoedwet wordt aangenomen. Momenteel verliezen veel patiënten hun rijbewijs en daardoor ook hun baan, dit kan niet de bedoeling zijn.

Op 27 oktober 2020 kregen we dit antwoord van het KNMP

Geachte heer en mevrouw De Bruijn Hutten,

Voor zover ons bekend zijn er helaas nog geen ontwikkelingen in dit dossier te melden.

We raden u aan om als patientengroep rechtstreeks bij de betrokken ministeries aan te dringen op een oplossing.

Wij blijven dat van onze kant ook doen.

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur

KNMP

Sinds medio 2017 is een en ander verandert in de wet qua drugstest voor o.a. cannabis in het verkeer. PGMCG probeert inmiddels al meer dan 2,5 jaar op papier te krijgen dat patiënten een uitzondering in het verkeer moeten krijgen, zoals voorheen het geval was. Dit is het antwoord wat we vandaag hebben ontvangen;

1.  Wet Drugs in het verkeer en geneesmiddelgebruikers

 

Op 1 juli 2017 is de wet drugs in het verkeer[1] in werking getreden. Op grond van deze wet is voor een aantal stoffen een grenswaarde vastgesteld. Indien zo’n grenswaarde wordt overschreden, is het strafbaar om deel te nemen aan het verkeer. Een aantal van deze stoffen wordt ook in geneesmiddelen gebruikt of als geneesmiddel voorgeschreven. Hierdoor kan de wet strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders van voertuigen die deze geneesmiddelen op medisch voorschrift gebruiken en waarbij de concentratie in het bloed boven de gestelde grenswaarde uitkomt. Het gaat hierbij om patiënten die morfine, medicinale cannabis en dexamfetamine gebruiken.[2]

Voor de gebruikers van geneesmiddelen moet een verkeersveilige en medisch verantwoorde oplossing komen. Hiervoor zijn de ministeries van J&V, I&W en VWS verschillende oplossingsrichtingen aan het verkennen. Hierbij dient de verkeersveiligheid niet in het geding te komen en dient de mogelijke oplossingsrichting de recreatieve drugsgebruiker niet in de hand te werken. Zie ook de bijgesloten Kamerbrief.

Voor de wetswijziging was de situatie als volgt: Patiënten die medicinale cannabis op voorschrift van een arts gebruikten en hun medicinale cannabis op recept bij de apotheker ontvingen, en zich hielden aan de voorschriften voor het gebruik, konden als ze goed gewend waren aan medicinale cannabis en geen bijwerkingen hadden een voertuig besturen.

Het is niet acceptabel dat patiënten die medicinale cannabis op medisch voorschrift gebruiken, onder deze hierboven genoemde condities, strafbaar zijn. De ministeries van J&V, I&W en VWS zijn voor deze gebruikers verschillende oplossingsrichtingen aan het verkennen.

We willen zorgen dat patiënten die afhankelijk zijn van hun geneesmiddel niet strafbaar zijn. Tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Het gebruik van medicinale cannabis in combinatie met alcohol of een andere drug (zoals dexamfetamine) is daarom strafbaar en dat blijft zo.

 

2. Autoverzekering

 

De ministeries van J&V, I&W en VWS hebben met het Verbond van Verzekeraars overlegd over de vraag of patiënten die op medisch voorschrift geneesmiddelen gebruiken, die onder de Wet drugs in het verkeer van de wet Drugs in het verkeer vallen en hierop goed zijn ingesteld, verzekerd zijn bij het veroorzaken van schade in het verkeer.

Het verbond van verzekeraars heeft aangegeven dat er verzekeringstechnisch twee soorten schade zijn: 1. Schade aan eigen voertuig, en 2. Schade aan anderen.

Bij schade aan anderen keren verzekeraars in principe altijd uit (ook bij verdenking van drugs en /of alcoholgebruik) om het slachtoffer niet nadelig te beïnvloeden. De kosten kunnen achteraf verhaald worden op de verzekerde.

Verzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden opnemen wanneer de schade verhaald kan worden op de verzekerde en wanneer er geen geld wordt uitgekeerd (bijv. indien gebruik alcohol, drugs). Hoe deze polisvoorwaarden zijn opgesteld verschilt per verzekeraar.

Anders geformuleerd: verzekeraars mogen het uitgekeerde schadebedrag aan derden of de schade van de eigen verzekerde verhalen respectievelijk niet uitkeren alleen als zij in hun polisvoorwaarden een bepaling hebben opgenomen dat er geen dekking wordt verleend bij medicijngebruik die invloed kan hebben op de rijvaardigheid. De verzekeraar moet bewijzen dat hiervan sprake is.

m dat bewijs te leveren mag de verzekeraar allerlei middelen aanwenden. Het meest gebruikt zijn een conclusie van het Openbaar Ministerie (OM) of rechterlijk vonnis. De enkele mening van een verzekeraar is onvoldoende bewijs.. Het OM kan besluiten de zaak af te doen met een strafbeschikking, dan eindigt de zaak als betrokkene daarmee akkoord gaat. Het OM kan ook vanwege de zwaarte van de zaak besluiten de zaak bij de rechter aan te brengen, in dat geval baseren verzekeraars zich op de veroordeling door de rechter. In beide gevallen dient OM de zaak aan verzekeraars te melden.

Als het OM besluit dat iemand op een juiste wijze zijn/haar medicatie heeft gebruikt en de persoon niet schuldig bevindt, is er verzekeringstechnisch ook geen probleem.

Dus het verantwoord gebruik van medicinale cannabis op medisch voorschrift mag volgens het Verbond van Verzekeraars geen belemmeringen opleveren bij de verzekeraar. Dit geldt niet voor recreatief gebruik (drugs) en alcohol.

 

3. Ben ik strafbaar ingevolge de Opiumwet?

 

Nee, u bent niet strafbaar als u medicinale cannabis op voorschrift van een arts gebruikt en de medicinale cannabis op recept van de apotheker ontvangt. Medicinale cannabis valt onder de Opiumwet. Voor reizen naar het buitenland met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, is een officiële verklaring nodig. Als u medicinale cannabis wilt meenemen naar één van de Schengenlanden heeft u hiervoor een Schengenverklaring nodig. Als u medicinale cannabis naar een ander land dan een Schengenland wilt meenemen, heeft u een Engelstalige medische verklaring van uw arts nodig en eventueel toestemming van de ambassade of het consulaat van het betreffende land.

 

4. Ben ik strafbaar bij deelname aan het verkeer?

 

Zie antwoord vraag 1.

 

5. Ben ik verwijtbaar strafbaar bij een ongeval in het verkeer ook al wordt je niet stoned van medicinale wietolie?

 

Ook geneesmiddelgebruikers hebben zich aan de verkeersregels te houden, het gebruik van medicinale cannabis op medisch voorschrift is geen vrijbrief. Deelnemen aan het verkeer terwijl u bijwerkingen ervaart of medicijnen in combinatie gebruikt met alcohol, drugs of andere geneesmiddelen kan wel strafrechtelijke consequenties hebben (zie vraag 1).

 

6. Welke oplossing heeft de minister twee jaren na dato publicatie bedacht?

Zie antwoord vraag 1. Op dit moment worden verschillende oplossingsrichtingen verkend door de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

7. Hoe kan ik wietolie tot mij nemen zonder wettelijke beperkingen?

Zie de antwoorden op vraag 1 en 3.

 

8. Helpt een particuliere opiumontheffing dan wel medische verklaring?

Een medische verklaring kan helpen bij de afweging van het OM om al dan niet tot vervolging over te gaan.

Zoals uit onze antwoorden blijkt werken de ministeries van J&V, I&W en VWS aan een oplossing. We zullen u informeren over de verdere uitwerking.

 

 

[1] Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs, Stb. 2014, nr. 353.
[2] Dit is aangegeven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG houdt zich bezig met de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen.