Sommige van de cannabisaanbevelingen van de WHO stuiten op verzet bij de VN

19 augustus 2020

WHO / VN: Sommige van de cannabisaanbevelingen van de WHO stuiten op verzet bij de VN

Twee van de cannabisaanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden op stevige tegenstand kunnen stuiten als ze later dit jaar door de Narcotics Commission (CND) van de Verenigde Naties worden aangenomen. Als de twee aanbevelingen die op de CND-bijeenkomst in juni zijn besproken, worden aangenomen, zou de internationale handel in bepaalde CBD-supplementen vrijer moeten worden. De volgende aanbevelingen werden besproken: (1) schrapping van cannabisextracten en tincturen uit bijlage 1 van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen uit 1961, (2) toevoeging van een voetnoot bij de vermelding over cannabis in bijlage 1 van het Enkelvoudig Verdrag van 1961 om te verduidelijken dat preparaten, die voornamelijk CBD en tot 0,2% THC bevatten,  ​​niet onder internationale controle staan.

WHO/UN: Einige Cannabis-Empfehlungen der WHO stoßen bei der UNO auf Widerstand

Zwei der Cannabis-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten auf harten Widerstand stoßen, wenn sie später in diesem Jahr von der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen (CND) angenommen werden. Wenn die beiden Empfehlungen, die auf der CND-Tagung im Juni diskutiert wurden, angenommen werden, dürfte der internationale Handel mit bestimmten CBD-Präparaten freier werden. Die folgenden Empfehlungen wurden diskutiert: (1) Streichung von Cannabis-“Extrakten und Tinkturen” aus Anhang 1 des Einheitsübereinkommens über Suchtstoffe von 1961, (2) Hinzufügung einer Fußnote zum Cannabiseintrag in Anhang 1 des Einheitsübereinkommens von 1961, um klarzustellen, dass Zubereitungen, die überwiegend CBD und bis zu 0,2 % THC enthalten, nicht unter internationaler Kontrolle stehen.

WHO/UN: Some WHO cannabis recommendations draw opposition from the UN

Two of the World Health Organization’s (WHO) cannabis recommendations might face an opposition getting adopted later this year by the United Nations’ Commission on Narcotic Drugs (CND). If the two recommendations discussed at the CND meeting in June are approved, international trade in certain CBD preparations is expected to become more free. The following recommendations were discussed: (1) delete cannabis “extracts and tinctures” from Schedule 1 of the 1961 Single Convention on Narcotics Drugs, (2) add a footnote to the cannabis entry in Schedule 1 of the 1961 Single Convention to clarify that preparations containing predominantly CBD and up to 0.2% THC are not under international control.

Marijuana Business Daily vom 30. Juli 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: