In een voorlopig advies verklaart de Europese Commissie dat industriële hennep een verdovend middel is.

02 augustus 2020

Europa: In een voorlopig advies verklaart de Europese Commissie dat industriële hennep een verdovend middel is.

Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie heeft alle gebruik van hennepextracten en natuurlijke cannabinoïden onder de Novel Food-verordening bevroren, aangezien ze werden beschouwd als verdovende middelen. De EURopean Industrial Hemp Association (EIHA) merkte op dat, indien bevestigd, deze opvatting “in strijd is met het gezond verstand, de nieuwste wetenschappelijke literatuur en de groene ambities van de EU”. En dat deze positie “waarschijnlijk de laatste klap voor de sector zal zijn en boeren zal weerhouden van gemakkelijke en winstgevende vruchtwisseling met weinig onderhoud en het potentieel om milieuvoordelen te brengen”.

Na een overleg tussen de diensten kwamen de diensten van de EURopese Commissie tot de voorlopige conclusie dat extracten van industriële cannabissoorten Cannabis sativa L., en dus de CBD, volgens de EU-wetgeving als “drugs” worden beschouwd. Dit werd meegedeeld aan de bedrijven die op de Europese markt actief waren en die overeenkomstig artikel 10 van Verordening 2015/2283 nieuwe voedingsmiddelen hadden aangevraagd. “Deze voorlopige opvatting is in tegenspraak met alle logica en is niets meer dan oneerlijk (…)”, zegt mevrouw Lorenza Romanese, algemeen directeur van EIHA. ‘Andere landen zoals de Verenigde Staten, Canada, China of Zwitserland zitten in de lift.’

Europa: In einer vorläufigen Stellungnahme erklärt die EURopäische Kommission, dass Industriehanf ein Betäubungsmittel ist

Das Exekutivorgan der EURopäischen Union fror alle Anwendungen von Hanfextrakten und natürlichen Cannabinoiden im Rahmen der Novel-Food-Verordnung ein, da sie als Betäubungsmittel betrachtet wurden. Die EURopean Industrial Hemp Association (EIHA) stellte fest, dass diese Ansicht, wenn sie bestätigt wird, “entgegen aller Vernunft, der neuesten wissenschaftlichen Literatur und den grünen Ambitionen der EU” sei. Und dass diese Position “dem Sektor wahrscheinlich den letzten Schlag versetzen und den Landwirten eine pflegeleichte und rentable Fruchtfolge mit geringem Pflegeaufwand und dem Potenzial, Umweltvorteile zu bringen, vorenthalten wird”.

Nach einer dienststellenübergreifenden Konsultation kamen die Dienststellen der EURopäischen Kommission zu der vorläufigen Schlussfolgerung, dass Extrakte aus industriellen Hanfsorten von Cannabis sativa L., und damit das CBD, im Rahmen der EU-Gesetzgebung als “Drogen” gelten. Dies wurde den auf dem EURopäischen Markt tätigen Unternehmen mitgeteilt, die einen Antrag für neuartige Lebensmittel nach Artikel 10 der Verordnung 2015/2283 gestellt hatten. “Diese vorläufige Auffassung widerspricht jeder Logik und ist nichts anderes als unfair (…)”, sagt Frau Lorenza Romanese, Geschäftsführerin von EIHA. „Andere Länder wie die USA, Kanada, China oder die Schweiz sind auf dem Vormarsch.“

Europe: In a preliminary view the European Commission states that industrial hemp is a narcotic drug

The executive body of the European Union froze all applications of hemp extracts and natural cannabinoids under Novel Food regulation, considering them to be narcotic drugs. The European Industrial Hemp Association (EIHA) noted that this view if confirmed as “against all reason, the latest scientific literature and the EU green ambitions.” And that this position “is likely to strike the final blow to the sector and deprive farmers from a low maintenance and profitable rotation crop with the potential to bringing environmental benefits.”

After an interservice consultation, the European Commission’s services came to the preliminary conclusion that extracts from industrial hemp varieties of Cannabis sativa L., and thus CBD, qualify as “drugs” in the framework of the EU legislation. This was communicated to companies, operating on the European market that had submitted a Novel Food application under article 10 of Regulation 2015/2283. “This preliminary view stands against any logic and is nothing but unfair (…),” says Mrs Lorenza Romanese, EIHA Managing Director. “Other countries such as the US, Canada, China or Switzerland are making a headway.”

Pressemitteilung der EIHA vom 27. Juli 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany