EU: Zoek naar alternatieven voor strafmaatregelen tegen cannabisgebruikers

18 maart 2018

Europa: De Europese Unie roept de lid-staten op om te zoeken naar alternatieven voor strafmaatregelen tegen drugsgebruikers

In juli 2017 hebben de raad van justitie en binnenlandse zaken goedkeuring gegeven aan voorstellen voor alternatieven van strafmaatregelen bij drugsgebruikers. Deze aanbevelingen zijn goedgekeurd in het kader van het EU-actieplan inzake drugs 2017–2020. waarin ze vragen of de lid-staten alternatieven willen ontwikkelen voor strafrechtelijke sancties voor drugsgebruikers “waarin in redelijkheid moet worden gedacht en in overeenstemming met het wettelijk kader”. “In het jaar 2018, is het redelijk dat patiënten, die een aanbeveling hebben van een arts voor een behandeling met cannabis, niet langer onderwerp van sancties mogen zijn via de justitiële systemen in Europese landen en over de hele wereld, als zij gebruik maken van deze „drug“ cannabis“, dit is het commentaar op het actieplan van Dr. Franjo Grotenhermen, Managing Director van de IACM.

Deze overeenkomst vertegenwoordigt de politieke wil van de 28 EU-lidstaten en vraagt, in elk juridisch systeem, alternatieve maatregelen op repressieve sancties toe te passen, dit om : preventie van criminaliteit; hervallen te vermijden; ter versterking van de efficiëntie en effectiviteit van het strafrechtelijk systeem en dan kijken hoe gezondheidsgerelateerde schade verminderd en sociale risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Alternatieve maatregelen kunnen omvatten: onderwijs; opschorting van onderzoek of vervolging; vervanging van veroordeling door behandeling; rehabilitatie en herstel, nazorg en sociale integratie.

EMCDDA zum EU Action Plan on drugs 2017-2020

EU Action Plan on drugs 2017-2020

German

Europa: Die EURopäische Union ruft ihre Mitgliedstaaten auf, Alternativen zu Strafmaßnahmen gegen Drogenkonsumenten zu finden

Im Juli 2017 hat der Rat für Justiz und Inneres Vorschläge zu Alternativen zu Zwangsmaßnahmen für Drogen konsumierende Straftäter angenommen. Diese Empfehlungen waren innerhalb des Rahmens des EU-Aktionsplans zu Drogen 2017 bis 2020 genehmigt worden. Sie verlangen von den Mitgliedstaaten, die Entwicklung von Alternativen zu Strafmaßnahmen für Drogen konsumierende Straftäter zu entwickeln, „wo sie angemessen sind und in Übereinstimmung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen stehen“. “Im Jahre 2018 ist es angemessen, dass Patienten, die gemäß einer Empfehlung eines Arztes von einer Behandlung mit Cannabis profitieren, nicht länger Sanktionen durch die Justizsysteme in EURopäischen Ländern und weltweit ausgesetzt sind, wenn sie die Droge nutzen“, kommentierte Dr. Franjo Grotenhermen, Geschäftsführer der IACM, den Aktionsplan.

Diese Vereinbarung stellt den politischen Willen der 28 EU Mitgliedstaaten dar, in jedem Rechtssystem alternative Maßnahmen zu Strafmaßnahmen anzuwenden um: der Kriminalität vorzubeugen; Rückfälle zu vermeiden; die Wirksamkeit und Effektivität des Strafrechtssystems zu stärken und dann zu schauen, wie gesundheitsrelevante Schäden reduziert sowie soziale Risiken minimiert werden können. Alternative Maßnahmen können umfassen: Erziehung; Aufhebung von Untersuchung oder Strafverfolgung; Ersatz von Verurteilung durch Behandlung; Rehabilitation und Erholung, Nachsorge und soziale Integration.

EMCDDA zum EU Action Plan on drugs 2017-2020

EU Action Plan on drugs 2017-2020

English

Europe: European Union calls on member states to find alternatives to coercive sanctions for drug users

In July 2017 the Justice and Home Affairs Council adopted recommendations on alternatives to coercive sanctions for drug using offenders. These recommendations were approved within the frame of the EU Action Plan on Drugs 2017-2020 which requests member states to provide alternatives to coercive sanctions for drug using offenders “where appropriate, and in accordance with their legal frameworks.” “In the year 2018 it is appropriate that patients, who according to a recommendation by a physician profit from a treatment with cannabis, are no longer subject to sanctions by justice systems in European countries and worldwide, if they use the drug,” Dr Franjo Grotenhermen, Executive Director of the IACM, commented the Action Plan.

This agreement represents the political will of the 28 EU Member States to apply, in each legal system, alternative measures to coercive sanctions in order to: prevent crime; reduce recidivism; enhance the efficiency and effectiveness of the criminal justice system and look at reducing health-related harms and minimising social risks. Alternative measures can include: education; suspension of investigation or prosecution; suspension of sentence with treatment; rehabilitation and recovery, aftercare and social reintegration.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany