Het stoppen met gebruik van CBD leidt niet tot ontwenningsverschijnselen

21 februari 2020

Wetenschap / Mens: Het stoppen met gebruik van CBD leidt niet tot ontwenningsverschijnselen

In een studie van GW Research in Cambridge, Verenigd Koninkrijk, met 30 vrijwilligers die een aantal weken lang hoge CBD doses kregen, verschenen geen ontwenningsverschijnselen, na abrupte beëindiging. In deel 1 van de studie, kregen de deelnemers vier weken twee keer per dag 750 mg van een sterk gezuiverd CBD preparaat (Epidiolex) in een orale oplossing. In deel 2 van de studie werden ze twee keer per dag gegeven als 750 mg CBD voor nog eens twee weken of een placebo.

Alle vrijwilligers voltooide zes weken lang herhaaldelijk de cannabis terugtrekking schaal . De resultaten varieerden van 0,0 tot 4,0 uit 190 mogelijke punten. De artsen vonden geen ontwenningsverschijnselen. De meeste deelnemers melde bijwerkingen. De meest voorkomende waren diarree en hoofdpijn. Negen vrijwilligers trokken zich terug als gevolg van bijwerkingen in deel 1 ; Een stopte in deel 2, in de placebogroep als gevolg van een bijwerking , die begon in deel 1. Er waren geen ernstige bijwerkingen. De auteurs concludeerden dat in “gezonde vrijwilligers geen bewijs werd gevonden op ontwenningsverschijnselen met een abrupte onderbreking van de kortdurende behandeling met CBD”.

Taylor L, Crockett J, Tayo B, Checketts D, Sommerville K. Abrupt withdrawal of cannabidiol (CBD): A randomized trial. Epilepsy Behav, 2020;104(Pt A):106938.

Science/Human: Cessation of CBD use does not cause withdrawal symptoms

In a study by GW Research in Cambridge, UK, with 30 volunteers, who received high doses of CBD for several weeks did not present withdrawal symptoms after abrupt cessation. Participants were received 750 mg of a highly purified CBD preparation (Epidiolex) in an oral solution twice daily for four weeks in part 1 of the study. In part 2 of the study they received either 750 mg of CBD twice daily for another two weeks or a placebo.

All volunteers completed the Cannabis Withdrawal Scale several times for six weeks. Scores ranged from 0.0 two 4.0 out of possible 190. Physicians also did not note any withdrawal symptoms. Most participants reported adverse events. The most common were diarrhoea and headache. Nine volunteers withdrew because of adverse events in Part 1; 1 withdrew in Part 2, in the placebo group, because of an adverse event that began in Part 1. There were no serious side-effects. Authors concluded that in “healthy volunteers, no evidence of withdrawal syndrome was found with abrupt discontinuation of short-term treatment with CBD.”

Taylor L, Crockett J, Tayo B, Checketts D, Sommerville K. Abrupt withdrawal of cannabidiol (CBD): A randomized trial. Epilepsy Behav, 2020;104(Pt A):106938.

Wissenschaft/Mensch: Einstellung des CBD-Konsums verursacht keine Entzugserscheinungen

In einer Studie von GW Research in Cambridge, Großbritannien, mit 30 Freiwilligen, die mehrere Wochen lang hohe CBD-Dosen erhielten, zeigten sich nach dem abrupten Abbruch keine Entzugserscheinungen. In Teil 1 der Studie erhielten die Teilnehmer vier Wochen lang zweimal täglich 750 mg eines hochgereinigten CBD-Präparats (Epidiolex) in einer oralen Lösung. In Teil 2 der Studie erhielten sie entweder 750 mg CBD zweimal täglich für weitere zwei Wochen oder ein Placebo.

Alle Freiwilligen absolvierten sechs Wochen lang mehrmals die Cannabis-Entzugsskala. Die Ergebnisse reichten von 0,0 bis 4,0 von 190 möglichen Punkten. Die Ärzte stellten auch keine Entzugserscheinungen fest. Die meisten Teilnehmer berichteten über unerwünschte Ereignisse. Die häufigsten waren Durchfall und Kopfschmerzen. Neun Freiwillige zogen sich wegen unerwünschter Ereignisse in Teil 1 zurück; 1 zog sich in Teil 2, in der Placebo-Gruppe, wegen eines unerwünschten Ereignisses zurück, das in Teil 1 begann. Es gab keine ernsthaften Nebenwirkungen. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass bei “gesunden Freiwilligen kein Hinweis auf ein Entzugssyndrom mit abrupter Unterbrechung der Kurzzeitbehandlung mit CBD gefunden wurde”.

Taylor L, Crockett J, Tayo B, Checketts D, Sommerville K. Abrupt withdrawal of cannabidiol (CBD): A randomized trial. Epilepsy Behav, 2020;104(Pt A):106938.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook