Vijf jaar toestemming Thuiskweek Medicinale Cannabis Tilburg

12 sep 2021   |   00:00 – 00:00

Vandaag is het vijf jaar geleden dat burgemeester Noordanus in Tilburg toestemming heeft gegeven voor de medicinale thuiskweek, onder strikte voorwaarden.

Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
− U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;
− Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;
− U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerde zorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;
− U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning;
− U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de
lamp (en) die u voor deze planten gebruikt;
− De cannabis strikt voor eigen gebruik is;
− Verkoop aan derden niet is toegestaan;
− Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;
− De teler moet meerderjarig zijn.
Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.
Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden op passende bestuursrechtelijke sancties
Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).

In deze brief heb ik opgenomen dat ik onder de genoemde voorwaarden afzie van handhaving van mijn bevoegdheden indien er in een woning 5 of minder cannabisplanten worden aangetroffen ten behoeve van medicinaal gebruik.

In deze brief staat tevens dat ik heb gezocht naar een kader voor dit probleem en dat de brief in de lokale driehoek met het Openbaar Ministerie (OM) en politie is afgestemd.

Voor wat betreft mijn bestuursrechtelijk bevoegdheden zie ik af van woningsluiting conform artikel 13b Opiumwet. Dit staat overigens ook al in het zogenaamde Damoclesbeleid ten aanzien van niet-medicinale cannabisplanten opgenomen. Het gaat er om dat er sprake is van teelt voor eigen gebruik en dus geen bedrijfsmatige teelt. Aan mijn brief ligt dan ook geen besluit ten grondslag anders dan dat ik toezeg dat ik van handhaving afzie onder bovengenoemde voorwaarden. Een dergelijke toezegging is geen besluit in juridische zin en het is dan ook niet noodzakelijk om dit in een besluit conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te nemen.

De voorwaarden in de brief zijn uitgebreid met de vertegenwoordigers van PGMCG besproken en zij zullen er voor zorg dragen dat patiënten die van plan zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid zoals genoemd in de brief, een convenant met de PGMCG tekenen waarin zij verklaren zich aan de door mij gestelde voorwaarden te zullen houden. Tevens zullen de namen en adressen van deze personen bekend gemaakt worden aan het Team Toezicht & Handhaving om zodoende gerichte controles op naleving van de voorwaarden te kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

mr. P.G.A. Noordanus

burgemeester van Tilburg

Op dit moment vindt er een evaluatie plaats tussen PGMCG en gemeente Tilburg omtrent dit project.