Patiënten die cannabis gebruiken, hebben een betere levenskwaliteit

23 juni 2020

Wetenschap / mens: Patiënten die cannabis gebruiken, hebben een betere levenskwaliteit

Patiënten die cannabis gebruiken, hebben een betere levenskwaliteit en gezondheidstevredenheid in vergelijking met niet-gebruikers. Dit is het resultaat van een onderzoek uit 1276 deelnemers dat is uitgevoerd door onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, VS. Cannabisgebruikers (n = 808) werden vergeleken met controles (n = 468), waarbij wiskundige modellen de effecten van het starten, beëindigen en behouden van medicinaal cannabisgebruik onderzochten. De deelnemers werd per e-mail gevraagd om elke 3 maanden vervolgonderzoeken uit te voeren.

Cannabisgebruik is in verband gebracht met een verbeterde gezondheid en levenskwaliteit. De auteurs schreven dat “longitudinale studies aangeven dat groepsverschillen mogelijk te wijten zijn aan medicinaal cannabisgebruik. Hoewel vooroordelen in verband met reeds bestaande overtuigingen over de gezondheidsvoordelen van cannabis in deze steekproef moeten worden overwogen, suggereren deze resultaten dat klinische proeven om de werkzaamheid van gedefinieerde cannabinoïde producten voor bepaalde gezondheidsproblemen te beoordelen, zijn gerechtvaardigd “.

Wissenschaft/Mensch: Patienten, die Cannabis konsumieren, haben eine bessere Lebensqualität

Patienten, die Cannabis konsumieren, haben im Vergleich zu Nicht-Konsumenten eine bessere Lebensqualität und Gesundheitszufriedenheit. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage mit 1276 Teilnehmern, die von Forschern der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA, durchgeführt wurde. Cannabiskonsumenten (n = 808) wurden mit Kontrollen (n = 468) verglichen, wobei mathematische Modelle die Wirkung des Beginns, des Endes und der Aufrechterhaltung des medizinischen Cannabiskonsums untersuchten. Die Teilnehmer wurden per E-Mail aufgefordert, alle 3 Monate Folgeuntersuchungen durchzuführen.

Der Cannabiskonsum wurde mit einer verbesserten Gesundheit und Lebensqualität in Verbindung gebracht. Die Autoren schrieben, dass “Längsschnittuntersuchungen darauf hindeuten, dass Gruppenunterschiede möglicherweise auf den medizinischen Cannabiskonsum zurückzuführen sind. Obwohl Verzerrungen im Zusammenhang mit bereits bestehenden Überzeugungen hinsichtlich des gesundheitlichen Nutzens von Cannabis in dieser Stichprobe in Betracht gezogen werden sollten, deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass klinische Studien zur Bewertung der Wirksamkeit definierter Cannabinoidprodukte für bestimmte Gesundheitszustände gerechtfertigt sind”.

Science/Human: Patients, who use cannabis, have a better quality of life

Patients, who use cannabis, have a better quality of life and health satisfaction compared to non-users. This is the result of a survey with 1276 participants led by researchers of Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA. Cannabis Users (n=808) were compared with Controls (n=468) with mathematical models testing the effect of initiation, cessation, and maintenance of medicinal cannabis use. Participants were invited through e-mail to complete follow-up assessments every 3 months.

Cannabis use was associated with improved health and quality of life. Authors wrote that “longitudinal testing suggests that group differences may be due to the medicinal use of cannabis. Although bias related to pre-existing beliefs regarding the health benefits of cannabis in this sample should be considered, these findings indicate that clinical trials evaluating the efficacy of defined cannabinoid products for specific health conditions are warranted.”

 

Schlienz NJ, Scalsky R, Martin EL, Jackson H, Munson J, Strickland JC, Bonn-Miller MO, Loflin M, Vandrey R. A Cross-Sectional and Prospective Comparison of Medicinal Cannabis Users and Controls on Self-Reported Health. Cannabis and Cannabinoid Research, 8. Juni 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook