Bruno Bruins: Verkenning Medicinale Cannabis Producten

01 juni 2018

Op 27 februari schreef Bruno Bruins (Minister voor Medische Zorg) een brief aan de voorzitter der Staten Generaal. 31 Mei gaf hij hierop antwoord, zoals je onderaan in dit artikel kan lezen.

Verkenning medicinale cannabis

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het verzoek van het ministerie van VWS op 6 juli 2017 aan het Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) om te toetsen of recente wetenschappelijke publicaties aanleiding geven tot een herbeoordeling van medicinale cannabis heeft het Zorginstituut op 6 november 2017 gereageerd. In de brief (zie bijlage) beschrijft het Zorginstituut de uitkomsten van hun verkenning over de pakketwaardigheid van medicinale cannabis. In deze verkenning heeft het Zorginstituut gekeken naar de beschikbare wetenschappelijke kennis omtrent de effectiviteit van medicinale cannabis. Er is ook gekeken hoe andere landen met cannabisproducten omgaan en of deze producten worden vergoed door hun collectieve zorgverzekering.

Het Zorginstituut concludeert op basis van haar verkenning dat er op dit moment geen aanleiding is om het huidige standpunt te wijzigen. Voor de effectiviteit van medicinale cannabis is nog steeds onvoldoende bewijs. Het is volgens het Zorginstituut daarom nog te vroeg om een formele beoordeling te doen over de mate waarin deze producten voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dit komt met name door de lage kwaliteit van het bewijs. Zo zijn er geen studies gevonden met de in Nederland beschikbare producten en zijn er nog geen studies met placebo’s afgerond.

Gegeven de uitkomsten van de verkenning zie ik geen aanleiding om het pakketstandpunt te wijzigen. Ik ga mij wel op andere wijze inzetten voor de mensen die op doktersrecept medicinale cannabis gebruiken. Omdat ik belang hecht aan de kennis omtrent de effectiviteit van medicinale cannabis ben ik met het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) in overleg over de noodzakelijkheid van aanvullende wetenschappelijke studies.

Het Zorginstituut heeft ook onderzocht hoe andere landen omgaan met cannabisproducten en de vergoeding daarvan. Door de gevoeligheid van het onderwerp is er weinig informatie beschikbaar. De wel beschikbare informatie heeft het Zorginstituut samengevat in tabel 2. Hieruit blijkt volgens het Zorginstituut de trend dat steeds meer landen het gebruik van cannabispreparaten uit de illegale sfeer halen. Wat echter niet betekent dat deze producten dan ook deel uitmaken van hun collectieve zorgverzekering.

Hieronder licht ik mijn plannen toe.

Prijsverlaging

Het BMC is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de productie van medicinale cannabisproducten in Nederland. Dit doet zij met name voor de Nederlandse markt, en onder bepaalde voorwaarden kunnen andere landen een verzoek doen voor de levering van een beperkte hoeveelheid medicinale cannabis. Door de extra inkomsten uit de verkoop aan andere landen is het mogelijk om de prijs van medicinale cannabis te verlagen. Ik heb daarom de prijs van medicinale cannabis per 1 januari 2018 verlaagd van € 6,20 naar € 5,80, zodat het gebruik van medicinale cannabis voor Nederlandse patiënten goedkoper wordt.

Aanvullend onderzoek

Daarnaast onderzoek ik momenteel welk aanvullend onderzoek nodig is en welke mogelijkheden ik heb om onderzoek te stimuleren om de wetenschappelijke onderbouwing ten aanzien van de werkzaamheid van medicinale cannabis te versterken. Het Zorginstituut stelt dat er sprake is van een lage kwaliteit van het op dit moment beschikbare bewijs. Dit betreft onder andere het bewijs voor de in Nederland beschikbare producten. Ik vind het belangrijk dat zowel de veiligheid als de effectiviteit van de door BMC op de markt gebrachte producten bewezen is.

Op dit moment lopen er verschillende, met placebo’s gecontroleerde, studies naar de werking en de veiligheid van medicinale cannabis bij verschillende patiëntgroepen. In overleg met het Zorginstituut en met het BMC zal ik bezien of en welk aanvullend onderzoek eventueel nog kan bijdragen aan de versterking van de wetenschappelijke inzichten omtrent medicinale cannabis.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg

en Sport,

Bruno Bruins

Bron