Kamerstuk Brief Regering: Uitkomsten verkenning ZonMw verder onderzoek van medicinale cannabis

08 december 2020

Op 7 december heeft de minister voor Medische Zorg en Sport, T. van Ark een brief van de regering beantwoord betreffende verder onderzoek van medicinale cannabis. Het wordt tijd dat er in Nederland meer onderzoek gedaan gaat worden.

Geachte voorzitter,

In mijn brief van 14 oktober jl. over het Geneesmiddelenbeleid1 heb ik u geïnformeerd dat ZonMw in opdracht van VWS een verkenning uitvoert voor het opzetten van een verder onderzoeksprogramma voor onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis. Deze verkenning is begin november afgerond. Als bijlage stuur ik u de uitkomsten ervan.

Uitkomst van deze verkenning is dat de beste onderbouwing beschikbaar is voor de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van cannabis voor:

1. Therapieresistente epilepsie bij kinderen

2. Therapieresistente spasticiteit bij MS

3. Therapieresistente misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie.

Volgens ZonMw zouden deze aandoeningen daarom geschikte onderwerpen zijn voor verder onderzoek.

Samen met het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) en ZonMw wordt momenteel bekeken hoe op grond van deze uitkomsten invulling kan worden gegeven aan een verder onderzoeksprogramma via ZonMw en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar gesteld kunnen worden.

Ik vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg

en Sport, T van Ark

1 Kamerstuk 29 477 nr. 681

ZonMw Verkenning_medicinale_cannabis pdf

MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN SAZIAS

Voorgesteld 3 december 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in Nederland verschillende patiëntgroepen zijn die baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis, maar deze medicinale cannabis niet vergoed wordt, omdat de werking nog onvol-doende wetenschappelijk is aangetoond; verzoekt de regering, parallel aan het fundamentele onderzoek dat nu gaat lopen, een tweede onderzoek te starten naar de werking van specifieke bereidingen bij specifieke patiëntgroepen, zoals kinderen met epilepsie en andere groepen die genoemd zijn in een eerder uitgevoerde verkenning hieromtrent, en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Sazias

Bron