Oude Israëlieten gebruikten misschien 3000 jaar geleden al een cannabis high als onderdeel van een religieus ritueel

07 juni 2020

Wetenschap / Israël: Oude Israëlieten gebruikten misschien 3000 jaar geleden al een cannabis high als onderdeel van een religieus ritueel

De oude Israëlieten gebruikten mogelijk cannabis om zichzelf te bedwelmen als onderdeel van hun religieuze ritueel, volgens Israëlische onderzoekers, de medicijnresten op een bijna 3000 jaar oud heiligdom. De sporen zijn gevonden op een altaar in de Tel Arad-tempel in de Negev-woestijn, ongeveer 10 km (zes mijl) van de zuidelijke Israëlische stad Arad.

De site werd meer dan 50 jaar geleden ontdekt, maar een nieuwe analyse van het niet-geïdentificeerde organische materiaal op het kalkstenen altaar leverde het verrassende resultaat op. Archeoloog Eran Arie, die het onderzoeksproject leidde namens het Israeli Museum en het Israeli Volcanic Institute, zei dat het materiaal sporen bevat van cannabis en dierlijke mest die waarschijnlijk zijn gebruikt om de plant te verbranden. Aria zei dat er geen bewijs is dat cannabis in de 8e eeuw voor Christus lokaal werd verbouwd, wat suggereert dat iemand de moeite had genomen om het te importeren “vanwege de psychoactieve effecten”.

Wissenschaft/Israel: Alte Israeliten könnten vor 3000 Jahren ein Cannabis-High als Teil eines religiösen Rituals genutzt haben

Die alten Israeliten haben möglicherweise Cannabis konsumiert, um sich als Teil ihres religiösen Rituals zu berauschen, so israelische Forscher, die Rückstände der Droge an einem fast 3.000 Jahre alten Schrein gefunden haben. Die Spuren wurden auf einem Altar im Tel-Arad-Tempel in der Negev-Wüste, etwa 10 km (sechs Meilen) von der südisraelischen Stadt Arad entfernt, gefunden.

Die Stätte wurde vor mehr als 50 Jahren entdeckt, aber eine neue Analyse des nicht identifizierten organischen Materials auf dem Kalksteinaltar ergab das überraschende Ergebnis. Der Archäologe Eran Arie, der das Forschungsprojekt im Auftrag des Israelischen Museums und des israelischen Vulkaninstituts leitete, sagte, das Material enthalte Spuren von Cannabis und Tierdung, das wahrscheinlich dazu verwendet wurden, die Pflanze zu verbrennen. Arie sagte, es gebe keinen Beweis dafür, dass Cannabis im 8. Jahrhundert v. Chr. lokal angebaut worden sei, was darauf hindeute, dass sich jemand die Mühe gemacht habe, es “wegen seiner psychoaktiven Wirkung” zu importieren.

Science/Israel: Ancient Israelites may have used a cannabis high as part of religious ritual 3000 years ago

The ancient Israelites may have used cannabis to get high as part of their religious ritual, according to Israeli researchers who found residue of the drug at a nearly 3,000-year-old shrine. The traces were found on an altar at the Tel Arad temple, in the Negev Desert about 10 km (six miles) from the southern Israeli town of Arad.

The site was discovered more than 50 years ago but new analysis of unidentified organic material on the limestone altar yielded the surprising result. Archaeologist Eran Arie, who led the research project on behalf of the Israel Museum and Israel’s Volcani Institute, said the material contained traces of cannabis and animal dung, likely used to help the plant burn. Arie said there has been no evidence of cannabis having been cultivated locally during the 8th century BC, suggesting someone had gone to the trouble of importing it “for its psychoactive effect”.

Reuters vom 1. Juni 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany